Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la Anexa VI la MARPOL – (Zona de control al emisiilor oxizilor de sulf (SOx) din Marea Mediterană și al emisiilor de particule fine în suspensie) și (Instalații de recepție regionale în apele arctice, informații care trebuie incluse în nota de livrare a buncărului (BDN) și informații care trebuie să fie transmise către baza de date a OMI privind consumul combustibilul lichid al navelor), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.361(79), respectiv Rezoluția MEPC.362(79) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 16 decembrie 2022

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la Anexa VI la MARPOL – (Zona de control al emisiilor oxizilor de sulf (SOx) din Marea Mediterană și al emisiilor de particule fine în suspensie) și (Instalații de recepție regionale în apele arctice, informații care trebuie incluse în nota de livrare a buncărului (BDN) și informații care trebuie să fie transmise către baza de date a OMI privind consumul combustibilul lichid al navelor), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.361(79), respectiv Rezoluția MEPC.362(79) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 16 decembrie 2022

Data publicării: 08.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.03.2024

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, este cea mai importantă convenţie privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care ţin de operarea navelor, cât şi din cauza unor accidente. România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993.

Anexa VI – Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave a fost adoptată prin Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta. România a aderat la Protocolul din 1997 şi implicit a acceptat Anexa VI la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 269/2006, iar punerea în aplicare a prevederilor acestei Anexe se face în conformitate cu Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1105/2007, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu art. 38(a) al Convenţiei privind crearea OMI, referitor la funcţiile conferite Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC) prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluţii prin care se modifică textul convenţiilor sau anexelor la acestea.

În conformitate cu art. 16 al Convenţiei MARPOL din 1973, cu art. VI al Protocolului din 1978 şi cu art. 4 al Protocolului din 1997 care specifică împreună procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenţiei şi la apendicele acestora.

De asemenea, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţiei MARPOL din 1973, MEPC poate stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată (prin așa-numita procedură simplificată de acceptare tacită), cu excepţia cazului în care înainte de această dată, cel puţin o treime din Părți sau Părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat OMI obiecțiunile lor la aceste amendamente.

Întrucât la 1 noiembrie 2023 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Convenţiei MARPOL din 1973 adoptate prin Rezoluția MEPC.361(79) respectiv Rezoluția MEPC.362(79) (prin așa numita procedură de acceptare tacită), respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 mai 2024, în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în rezoluții.

În sesiunea șaptezeci și nouă a Comitetul pentru protecţia mediului marin al OMI,care a avut loc in decembrie 2022, au fost adoptate rezoluțiile MEPC.361(79) – (Zona de control al emisiilor oxizilor de sulf (SOx) din Marea Mediterană și al emisiilor de particule fine în suspensie) respectiv MEPC.362(79) – (Instalații de recepție regionale în apele arctice, informații care trebuie incluse în nota de livrare a buncărului (BDN) și informații care trebuie să fie transmise către baza de date a OMI privind consumul combustibilul lichid al navelor), care fac obiectul prezentului proiect de Ordin și care aduc amendamente la:

  • Regula 14 – Oxizi de sulf (SOx) şi particule fine în suspensie
  • Regula 17- Instalaţii de primire

De asemenea, pentru conformitate, tot prin aceaste rezoluții se aduc modificări și la:

  • Apendicele V – Informaţii care trebuie să fie incluse în nota de livrare a buncherului (Regula 18.5);
  • Apendicele VII – Zonele de control al emisiilor (regulile 13.6 şi 14.3);
  • Apendicele IX – Informaţiile care trebuie transmise către Baza de date a OMI privind consumul de combustibil lichid al navelor (regula 27).

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5148-omti05032024dtn

Atasamente