Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară

Data publicării: 18.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 29.03.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Ordinul viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței şi certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară, cu modificările și completările ulterioare, transpune:

– Directiva (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivelor 91/672/CEE și 96/50/CE ale Consiliului,

– Directiva delegată (UE) 2020/12 a Comisiei din 2 august 2019 de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor și pentru capacitatea din punct de vedere medical și

– Directiva (UE) 2021/1233 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iulie 2021 de modificare a Directivei (UE) 2017/2397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe.

Directivele enumerate mai sus stabilesc condițiile și procedurile pentru certificarea calificărilor membrilor echipajului de punte implicați în operarea unei nave care navighează pe căile navigabile interioare ale UE, recunoașterea acestor calificări, emiterea certificatului de calificare al Uniunii, precum și emiterea de autorizații specifice.

OMTI nr. 209/2022 a adus modificări substanțiale sistemului de emitere a documentelor pentru membrii personalului de punte ambarcat la bordul navelor de navigație interioară, a condus la necesitatea aprobării de către Autoritatea Navală Română (ANR) a tuturor programelor de formare organizate de CERONAV sau de furnizori de educație, potrivit standardelor din directivele europene și a condus la stabilirea unui sistem de certificare de atestare la nivel național, pentru membrii de echipaj alții decât cei de punte sau care nu intrau sub incidența directivelor.

Având în vedere că în momentul de față, companiile românești care dețin flotă fluvială se confruntă cu o acută lipsă de personal navigant, Asociația Armatorilor și Operatorilor Fluviali din România (AAOPFR) a solicitat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și Autorității Navale Române identificarea unor soluții pentru a da posibilitatea mai multor categorii de persoane să obțină calificări profesionale în domeniul navigației interioare.

În urma analizelor făcute împreună cu reprezentanții AAOPFR, ANR și CERONAV, una dintre soluțiile identificate a fost stabilirea unor cerințe minime privind emiterea certificatelor de calificare ale Uniunii pentru membrii echipajelor de punte de la bordul navelor de navigație interioară pentru posesorii de brevete sau certificate de capacitate obținute în condițiile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate. Astfel că, în urma absolvirii unor programe de formare profesională (specializare) cu durata de cel puțin 3 zile care să cuprindă standardele de competență pentru personal de nivel operațional prevăzute în Anexa 2 la OMTI nr. 209/2022, organizate de CERONAV, posesorilor de brevete sau certificate de capacitate obținute în condițiile OMT nr. 1252/2014 să li se emită din oficiu de către ANR certificate de calificare ale Uniunii.

Totodată, au fost stabilite cerințe minime privind emiterea certificatelor de calificare ale Uniunii pentru membrii echipajelor de punte de la bordul navelor de navigație interioară pentru personalul navigant care și-a desfășurat activitatea la bordul navelor militare sau la bordul navelor aflate în dotarea instituțiilor publice ca membru al echipajului de punte. Astfel că, în urma absolvirii unui program de formare profesională  de bază în domeniul siguranței cu durata de cel puțin 5 zile și a unui program de formare profesională (promovare) cu durata de cel puțin 7 zile care să cuprindă standardele de competență pentru personal de nivel operațional prevăzute în Anexa 2 la OMTI nr. 1252/2014, organizate de CERONAV, să li se emită din oficiu de către ANR certificate de calificare ale Uniunii.

Luând în considerare că Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 dă posibilitatea ca în cadrul unităţilor de învăţământ liceal să se organizeze filiera tehnologică și, totodată, reglementează învăţământul liceal tehnologic în sistem dual, prin proiectul de act normativ se stabilesc cerințe minime privind emiterea certificatelor de calificare ale Uniunii pentru membrii echipajelor de punte de la bordul navelor de navigație interioară pentru absolvenții unor programe de formare profesională cu durata de 2 sau 3 ani care să cuprindă standardele de competență pentru personal de nivel operațional prevăzute în Anexa 2 la OMTI nr. 209/2022, organizate în cadrul acestor unități de învâțământ liceal și postliceal tehnologic.

Aceleași soluții au fost identificate și pentru personalul navigant de la bordul navelor de navigație interioară, altul decât cel de punte, care nu intră sub incidența directivelor.

Având în vedere că Autoritatea Navală Română este autoritatea centrală de specialitate în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, căreia Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii i-a delegat competenţe privind aprobarea programelor de formare profesională, atestarea şi eliberarea certificatelor de calificare ale Uniunii, carnetelor de serviciu şi a documentelor de atestare la nivel naţional pentru personalul navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară este necesar a fi modificată norma prevăzută la art. 17 alin. (2) în sensul că ANR trebuie să emită certificatele de examinare practică pentru persoanele care au promovat examenul practic menționat la art. 16 alin. (3), în cazul în care acesta s-a desfășurat pe un simulator care respectă dispozițiile art. 20. Necesitatea modificării art. 17 alin. (2) rezidă și din obligația statelor membre UE de a recunoaște certificatele de examinare practică emise de autoritățile competente din alte state membre, prevăzută la art. 17 alin. (4).

Totodată, având în vedere că deși au existat solicitări de emitere de certificate de calificare al Uniunii de conducător de navă pentru posesorii de brevete de căpitan fluvial cat. A și/sau cat. B, obținute cu respectarea prevederilor legale în vigoare în momentul susținerii examenului și preschimbate în condițiile OMTCT nr. 318/2006, Autoritatea Navală Română nu a putut emite certificatele de calificare unionale deoarece solicitanții nu dețin documente care să ateste că sunt absolvenți de studii medii. Drept urmare, este necesară eliminarea cerinței minime referitoare la studii prevăzută la pct.3.1 lit. e) și f) din Anexa nr. 1 la OMTI nr. 209/2022.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5179-omti18032024dtn

Atasamente