Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate

Data publicării: 08.07.2019
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.07.2019

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

România a devenit membră a Organizației Maritime Internaționale (OMI) prin Decretul nr. 114/1965 şi este parte la toate convenţiile adoptate în cadrul acestei organizații privind siguranţa navigaţiei şi prevenirea poluării de către navele maritime, incluzând Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 1978), cu amendamentele ulterioare.
România a aderat la Convenţia STCW 1978 prin Legea nr. 107/1992.
Totodată, prin Ordonanța Guvernului nr. 122/2010 au fost acceptate amendamentele la anexa la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), şi a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinţei părţilor la această convenţie la Londra la 7 iulie 1995, precum şi a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluţii ale Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale.
Având în vedere prevederile art. XII la Convenţia STCW 1978, prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 49/2012 s-a publicat acceptarea amendamentelor de la Manila la Anexa la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, precum şi la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW).
Prin măsurile luate la nivelul Uniunii Europene, respectiv Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de pregătire a navigatorilor (reformare), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2012/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012, se asigură aplicarea simultană și uniformă în statele membre a Convenției STCW 1978, astfel cum a fost amendată.
Prevederile Directivei 2008/106/CE, astfel cum a fost amendată, au fost transpuse prin OMT nr. 1252/ 2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate.
În conformitate cu prevederile Reglementării I/7 – ”Comunicarea informațiilor” din anexa la Convenţia STCW 1978, ”…fiecare Stat-parte va furniza Secretarului General, în cadrul perioadelor prescrise de timp şi în forma specificată în Secţiunea A-I/7 din Codul STCW, alte informaţii care pot fi cerute prin cod privind alte demersuri întreprinse de Statul-parte pentru a conferi Convenţiei efect deplin şi complet.”
De asemenea, conform prevederilor Reglementării I/8 – ”Standarde de calitate” :”…toate activităţile de pregătire, evaluare a competenţei, certificare, confirmare şi reconfirmare executate de Agenţii sau instituţii neguvernamentale de sub autoritatea sa sunt permanent monitorizate printr-un sistem de standarde de calitate care să asigure atingerea obiectivelor formulate”.
Când un raport de evaluare este primit de la orice Stat-parte în conformitate cu reglementarea I/8, paragraful 3, Secretarul General va desemna persoane competente care să examineze raportul şi să ofere opiniile lor cu privire la orice măsuri luate pentru punerea în aplicare a amendamentelor la anexa la Convenţia STCW 1978 şi la Codul STCW.
România a transmis dosarul complet privind ”Comunicarea informaţiilor” către Secretarul General al IMO şi se află în proces de verificare.
Totuși, un raport privind consideraţii iniţiale a fost întocmit de către persoanele competente desemnate de Secretarul General al IMO, fiind semnalate o serie de neclarităţi în cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate.
Neclarităţile identificate sunt oportune şi adecvate şi, corespunzător, sunt formulate propuneri de modificare a OMT nr. 1252/2014.
Astfel că, anexa la Convenția STCW 1978 cu amendamentele în vigoare recomandă Statelor parte ca evaluarea competențelor, necesară certificării personalului navigant, să se facă pe simulatoare care pot asigura evaluarea competențelor în condiții speciale (avarii, incendii, condiții specifice de vreme), condiții care nu pot fi simulate în evaluarea practică prin alte metode, în conformitate cu Reglementarea I/12 ”Utilizarea simulatoarelor” și Secțiunea A-I/12 ”Standarde ce guvernează utilizarea simulatoarelor” din Codul STCW.

În cadrul Secțiunii A-I/12 din Codul STCW se face o distincție clară între simulatoarele folosite pentru instruire și cele folosite pentru evaluarea competențelor, prevăzând pentru acestea din urmă obiective de performanță speciale, la pct. 8 al secțiunii A-I/12 fiind prevăzute procedurile de evaluare a competențelor cu ajutorul simulatoarelor.
De asemenea, în partea B a Codului STCW, la pct. 17 din Secțiunea B-II/1 „Îndrumări referitoare la certificarea ofițerilor cu responsabilitatea cartului de navigație la bordul navelor cu un tonaj brut de 500 t și mai mare”, sunt precizate metodele pe care autoritățile naționale trebuie să le adopte pentru evaluarea completă a competențelor în vederea acordării certificatelor de competență, menționând, la sub-punctele .2 și .5 urmatoarele:
”.2 teste de competență, de priceperi și deprinderi, de abilități de execuție;
.5 evaluarea prin tehnici de chestionare scrisă, orală sau pe calculator.”
Aceste metode includ, în mod special la sub-punctul .2, evaluarea pe simulator.
Având în vedere faptul că Ministerul Transporturilor trebuie să se asigure că personalul navigant a atins competenţele impuse de convenţiile internaţionale IMO la care România este parte sau de directivele europene, această evaluare a competenţelor realizându-se prin testări, interviuri, evaluare practică la bordul navelor sau cu ajutorul simulatoarelor;
luând în considerare recomandările anexei la Convenţia STCW 1978 şi ale Codului STCW, precum şi raportul, privind consideraţiile iniţiale, întocmit de către persoanele competente desemnate,
au dus la necesitatea modificării şi completării Ordinului nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2527-omt08072019dtn-2