Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

Data publicării: 22.08.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 03.09.2018

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

Scurta descriere a reglementării:

Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 12.12.2006, de stabilire a cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 82/714/CEE a Consiliului (Directiva 2006/87/CE), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 389, din 30.12.2006, aşa cum a fost ulterior amendată, a introdus principalele reglementări tehnice pentru navele de navigaţie interioară ale UE, stabilind condiții armonizate de eliberare a certificatelor tehnice pentru navele de navigație interioară pe căile navigabile interioare ale UE.
Cerințele tehnice pentru navele care navighează pe fluviul Rin sunt stabilite de către Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin (CCNR).
Cerințele tehnice stabilite prin Directiva 2006/87/CE încorporează majoritatea dispozițiilor prevăzute în Regulamentele de inspecție a navelor pe Rin, în versiunea aprobată în anul 2004 de CCNR.
Condițiile și cerințele tehnice pentru eliberarea de certificate de navigație interioară prevăzute la art. 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin sunt revizuite periodic și reflectă stadiul actual al dezvoltării tehnologice.
Având în vedere cadrele juridice și calendarele diferite pentru procedurile de luare a deciziilor, la nivel comunitar şi al CCNR, menținerea echivalenței dintre certificatele comunitare eliberate în conformitate cu Directiva 2006/87/CE și certificatele eliberate în conformitate cu art. 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin devine dificilă. Prin urmare, securitatea juridică nu este asigurată, fapt care riscă să compromită siguranța navigației în cadrul UE.
Pentru a obține armonizarea legislativă la nivelul UE și pentru a preveni denaturarea concurenței și existența unor niveluri diferite de siguranță, trebuie să se aplice aceleași cerințe tehnice pentru toate căile navigabile interioare ale UE și acestea ar trebui să fie actualizate cu regularitate.

În acest context, a fost adoptată Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului, din 14 septembrie 2016, de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 252/118, din 16.9.2016 [Directiva (UE) 2016/1629].

Având în vedere că CCNR a atins un nivel semnificativ de competență în ceea ce privește dezvoltarea și actualizarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, Comitetul european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară (CESNI), nou înfiinţat, funcționează sub auspiciile CCNR. CESNI este responsabil pentru elaborarea standardelor tehnice în domeniul navigației interioare, la care legislaţia UE trebuie să facă referire, cu participarea experților din toate statele membre. De asemenea, CESNI are rolul de a facilita armonizarea standardelor tehnice aplicate în sectorul căilor navigabile interioare ale UE.
Pentru a asigura un nivel înalt de siguranță și eficiență în navigația interioară, pentru a menține echivalența certificatelor de navigație interioară și pentru a ține seama de progresul tehnic și științific, precum și de alte evoluții din acest sector, trimiterile la standardul european al CESNI de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară (standardul ES-TRIN), făcute de legislația europeană, vor fi actualizate periodic, cu referire la cea mai recentă versiune ES-TRIN.
Certificatele unionale de navigație interioară care atestă conformitatea deplină a construcțiilor navale cu cerințele tehnice sunt valabile pe toate căile navigabile interioare ale UE.
De asemenea, este necesară armonizarea condițiile pentru eliberarea de către statele membre a certificatelor unionale suplimentare de navigație interioară pentru navigaţia pe căile navigabile din zonele 1 și 2 (estuare) și respectiv pentru zona 4 (conform repartizării din punct de vedere geografic a căilor navigabile interioare ale UE). Totuşi, după consultarea Comisiei Europene, statele membre pot să stabilească cerințe tehnice suplimentare sau reduse pentru anumite zone, cu condiția ca astfel de măsuri să fie limitate numai la unele subiecte specifice stabilite la nivel comunitar.
În condițiile menținerii unui nivel adecvat de siguranță, statele membre au posibilitatea de a acorda derogări de la Directiva (UE) 2016/1629 pentru navigaţia pe căile navigabile naționale care nu sunt conectate cu căile navigabile interioare ale altor state membre sau pentru anumite construcții navale care navighează exclusiv pe o cale navigabilă națională.
În conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/1629 este posibilă recunoașterea echivalențelor pentru construcții navale specifice, pentru a se permite abordări alternative, pentru a se promova inovarea sau pentru a se evita costurile nerezonabile, cu condiția să se asigure un nivel de siguranță echivalent sau adecvat.
În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei (UE) 2016/1629, Comisiei Europene i se conferă competențe de executare cu privire la astfel de derogări și recunoașteri ale echivalențelor, aceasta având posibilitatea de a face trimitere la recomandările formulate de CESNI.
Certificatul unional de navigație interioară trebuie eliberat construcțiilor navale care trec de o inspecție tehnică efectuată înainte de punerea în funcțiune a respectivelor construcții navale. Această inspecție tehnică trebuie utilizată pentru a verifica dacă construcția navală respectă cerințele tehnice stabilite de Directiva (UE) 2016/1629. Autoritățile competente din statele membre au dreptul de a controla în orice moment o astfel de conformitate, precum și prezența la bord a unui certificat de navigație interioară valabil.
Pentru a menține un nivel ridicat de siguranță al navigației interioare, au fost stabilite dispoziții detaliate în ceea ce privește înlocuirea, reînnoirea, prelungirea valabilității și eliberarea de noi certificate unionale de navigație interioară.
Pentru a se asigura punerea în aplicare eficientă a prezentei directive, trebuie să se introducă, în baza de date europeană pentru identificarea navelor, informații privind construcțiile navale de navigație interioară, spre uzul autorităților competente. Baza de date europeană pentru identificarea navelor trebuie să ofere în special posibilitatea de a verifica istoricul oricăror cereri de eliberare de certificate aflate în curs de examinare, precum și informații privind toate certificatele valabile eliberate deja pentru construcția navală în cauză. Comisia Europeană trebuie să păstreze și să adapteze baza de date europeană pentru identificarea navelor, astfel încât aceasta să poată susține pe deplin aplicarea Directivei (UE) 2016/1629.

Măsurile prevăzute prin Directiva 2009/100/CE a Parlamentului European și a Consiliului, din 16 septembrie 2009, privind recunoașterea reciprocă a certificatelor de navigație pentru navele de navigație interioară (Directiva 2009/100/CE), modificată de Directiva (UE) 2016/1629, rămân în vigoare pentru navele care nu fac obiectul Directivei (UE) 2016/1629.
Pentru a asigura claritatea legislației comunitare, domeniul de aplicare al Directivei 2009/100/CE a fost adaptat pentru a lua în considerare domeniul de aplicare complementar al Directivei (UE) 2016/1629 și evoluțiile privind acordurile internaționale.
În scopul unei mai bune reglementări și al simplificării, Directiva (UE) 2016/1629 face trimitere la standarde internaționale fără a le dubla în cadrul juridic al UE.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, din 16 februarie 2011, de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie, în vederea modificării sau a completării anumitor elemente neesențiale ale Directivei (UE) 2016/1629, inclusiv trimiterea la cea mai recentă versiune a standardului ES-TRIN și stabilirea datei punerii în aplicare a acestuia, competența de a adopta acte în conformitate cu art. 290 din TFUE a fost delegată Comisiei Europene.
Astfel, Directiva delegată (UE) 2018/970 a Comisiei, din 18 aprilie 2018, de modificare a anexelor II, III și V la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară [Directiva delegată (UE) 2018/970], publicată în Jurnalul Oficial al UE, seria L, nr. 174/15, din 10.07.2018, face referire la aplicarea ultimei ediţii ES-TRIN 2017/1 (anexa II), modifică anexa III a Directivei (UE) 2016/1629, în sensul includerii şi a subiectelor de maşini în care statele membre pot stabili reguli naţionale pentru zonele de navigaţie 1 şi 2, și modifică anexa V la Directiva (UE) 2016/1629, în vederea includerii în cadrul comisiei de inspecţie şi a unui expert în construcții navale tradiționale pentru inspecția construcțiilor navale tradiționale.

Referitor la cele menționate și în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea 157/2005 pentru ratificarea Tratatului de aderare a României la UE, devine necesară transpunerea în legislaţia română a Directiva (UE) 2016/1629, aşa cum a fost amendată prin Directiva delegată (UE) 2018/970.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2082-omt22082018dtn-2

Atasamente