Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2019 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.l 140(31) din 4 decembrie 2019

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2019 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.l 140(31) din 4 decembrie 2019

 

Data publicării: 16.07.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.07.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenţia de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigaţiei maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizaţii ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizaţiei.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferinţe internaţionale şi sesiuni ale Adunării statelor membre şi ale comitetelor sale, pentru adoptarea convenţiilor maritime, codurilor şi rezoluţiilor în materie.

Astfel, la Londra la 11 noiembrie 1988, a avut loc Conferinţa internaţională privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare a navelor comerciale maritime care efectuează voiajuri internaţionale. La această conferinţă au fost adoptate: Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare şi, respectiv, Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, prin care s-a instituit Sistemul armonizat de inspectare şi certificare în cadrul celor două convenţii susmenţionate.

Ulterior, în anul 1990, Sistemul armonizat de inspectare şi certificare s-a extins şi la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, precum şi la următoarele coduri cu caracter obligatoriu în temeiul convenţiilor susmenţionate: Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate şi Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, prin adoptarea de către comitetele relevante ale OMI a unor amendamente la respectivele instrumente internaţionale.

Precizăm că România este parte la toate instrumentele internaţionale susmenţionate, prin acte normative specifice de aderare, respectiv de acceptare a acestora şi toate amendamentele în vigoare la respectivele instrumente, sunt implementate în legislaţie națională.

În vederea aplicării unitare a prevederilor referitoare la efectuarea inspecţiilor la nave, precum şi pentru detalierea respectivelor inspecţii, Adunarea OMI a adoptat în anul 1993, prin Rezoluţia A.746(18), Instrucţiuni de inspecţie privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare. Sistemul armonizat de inspectare şi certificare a intrat în vigoare pe plan internaţional la data de 3 februarie 2000.

Prin OMT nr. 291/2000 au fost aprobate Instrucţiunile de inspecţie privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare, cod MT.RNR-I/SAIC-2000 aplicabile navelor comerciale maritime sub pavilion român, care au fost elaborate pe baza Rezoluţiei A.746(18). OMT nr. 291/2000, fiind abrogat, ulterior de OMT nr. 819/2013 privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1053(27) din 30 noiembrie 2011, precum şi a amendamentelor ulterioare la aceasta.

Amendamentele ulterioare adoptate de OMI la instrumentele internaţionale susmenţionate, au impus revizuirea Instrucţiunilor de inspecţie privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare. Astfel, prin Rezoluţia A.1053(27) au fost adoptate Instrucţiunile de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), care abrogă instrucţiunile anterioare şi care au fost implementate în legislaţia naţională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 819/2013. Instrucţiunile de inspecţie din 2011 au fost amendate prin Rezoluţia A.1076(28). Aceste amendamente au fost implementate în legislaţia naţională prin OMT nr. 646/2015.

De asemenea, adoptarea unor noi amendamente la convenţiile şi codurile menţionate mai sus, care au intrat în vigoare sau care au început să producă efecte după adoptarea Rezoluţiei A.1076(28), precum şi adoptarea unor noi coduri, respectiv Codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF) şi Codul internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul Polar), au impus revizuirea Instrucţiunilor de inspecţie din 2011.

Astfel prin Rezoluţia A.1140(31) au fost adoptate Instrucţiunile de inspecţie din 2019 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), care care înlocuiesc instrucţiunile anterioare. Instrucţiunile de inspecţie din 2019 ţin seama de amendamentele la instrumentele IMO obligatorii care au intrat în vigoare până la 31 decembrie 2019. Apare astfel necesitatea actualizării corespunzătoare a legislaţiei naţionale.

Menţionăm că cele două noi coduri obligatorii au fost acceptate de România şi publicate după cum urmează: Codul IGF prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 707/2016 și Codul Polar prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1404/2016.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3037-omtic16072020dtn

Atasamente