Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008) – Jurnale electronice de înregistrare și cerințe pentru certificarea dispozitivelor de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.317(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008) – Jurnale electronice de înregistrare și cerințe pentru certificarea dispozitivelor de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.317(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

 

Data publicării: 07.08.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.08.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este un stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la acesta, cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78, este cea mai importantă convenție privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care țin de operarea navelor, cât și din cauza unor accidente. România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993.

Anexa VI – Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave a fost adoptată prin Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale di 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta. România a aderat la Protocolul din 1997 și implicit a acceptat Anexa VI la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 269/2006.

În conformitate cu art. 38(a) al Convenției privind crearea OMI, referitor la funcțiile conferite Comitetului pentru protecția mediului marin (MEPC) prin convențiile internaționale pentru prevenirea și controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluții prin care se modifică textul convențiilor sau anexelor la acestea.

În conformitate cu art. 16 al Convenției MARPOL din 1973 și cu art. VI al Protocolului din 1978, precum și cu art. 4 din Protocolul din 1997, care specifică împreună procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenției și la apendicele acestora.

De asemenea, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenției MARPOL din 1973, MEPC poate stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată, cu excepția cazului în care înainte de această dată, cel puțin o treime din Părți sau Părțile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puțin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat OMI obiecțiunile lor la aceste amendamente.

Această procedură simplificată prevăzută de convenție este denumită ”procedura de acceptare tacită” și se coroborează cu procedura de intrare în vigoare a respectivelor amendamente, cuprinsă în art. 16(2)(g)(ii) al Convenției MARPOL din 1973.

La conferința internațională care a adoptat Protocolul din 1997, a fost adoptat prin Rezoluția 2, Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx), ca instrumente ajutător pentru punerea în aplicare a prevederilor Anexei VI la MARPOL referitoare la emisiile de oxizi de azot. Aplicarea Codului tehnic NOx este obligatorie în conformitate cu regula 13 din Anexa VI la MARPOL.

Codul tehnic NOx a intrat în vigoare în temeiul legii și a fost publicat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 216/2007. Acest instrument internațional a fost revizuit de OMI, noul conținut (Codul tehnic NOx 2008) fiind adoptat prin Rezoluția MEPC.177(58), fiind publicat prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 633/2010.

Ulterior, Codul tehnic NOx 2008 a mai fost amendat prin Rezoluțiile MEPC.217(63), MEPC.251(66) și MEPC.272(69). Aceste rezoluții sunt intrate în vigoare în temeiul legii și au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordine ale ministrului transporturilor.

Experiența acumulată de statele membre ale OMI, exigențele tot mai sporite privind protecția mediului, dar și progresele tehnice continue au condus la concluzia că este necesară o nouă amendare a Codului tehnic NOx 2008. Astfel, în sesiunea șaptezeci și patru a MEPC a fost adoptată la 17 mai 2019 Rezoluția MEPC.317(74), care face obiectul prezentului proiect de Ordin și care aduce amendamente la Codul tehnic NOx 2008 pentru introducerea și definirea noțiunii de Jurnal electronic de înregistrare, armonizarea și actualizarea textului unor proceduri de certificare a motoarelor, precum și pentru modificarea formatului de Model de Certificat EIAPP al navelor, ca urmare a introducerii acestei noțiuni.

Termenul pentru acceptarea tacită a acestor amendamente, conform punctului 2 din rezoluție, a fost 1 aprilie 2020. România nu a formulat niciun fel de obiecțiuni la acestea și nici OMI nu a comunicat depunerea unor obiecțiuni până la această dată, astfel că amendamentele adoptate vor intra în vigoare, potrivit prevederilor punctului 3 din rezoluție, la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenției din 1973.

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ministerul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor elaborează actele normative și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte, implicit din codurile cu caracter obligatoriu în temeiul respectivelor convenții.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3061-omtic07082020dtn

Atasamente