Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) - textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.414(97) și MSC.444(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) – textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.414(97) și MSC.444(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă

 

Data publicării: 06.01.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.01.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante probleme din domeniul siguranţei navigaţiei o reprezintă stabilitatea navelor. În acest sens, în anul 1993, Adunarea OMI a adoptat prin rezoluţia A.749(18) denumită ,,Codul privind stabilitatea în starea intactă a tuturor tipurilor de nave prevăzute de instrumentele OMI”, unele recomandări privind criteriile de stabilitate şi măsurile necesare pentru a se asigura operarea în siguranţă a navelor maritime. Acest cod a fost perfecţionat continuu, astfel încât, prin rezoluţia MSC.267(85) a Comitetului de siguranţă maritimă (MSC) a fost adoptat „Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)”, care a devenit obligatoriu în baza amendamentelor la Convenţia internațională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omenești pe mare (Convenţia SOLAS 1974) şi, respectiv, la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, adoptate prin rezoluţiile MSC.269(85) şi, respectiv, MSC.270(85).

Codul IS din 2008, structurat pe părți, cuprinde, pe lângă cerințele obligatorii incluse în Introducere și în partea A, şi prevederi cu caracter de recomandare, incluse în partea B, referitoare la stabilitatea navei în starea intactă, ţinând seama de principiile de bază ale proiectării şi construcţiei navelor maritime, precum şi de experienţa acumulată în cursul exploatării acestor nave.

Codul IS din 2008 a intrat în vigoare în condițiile Convenției SOLAS, în temeiul legii și a fost publicat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 675/2010, în Monitorul Oficial nr. 663 din 28 septembrie 2010, iar amendamentele ulterioare la partea B, adoptate prin Rezoluția MSC.319(89) din 20 mai 2011 și prin Rezoluția MSC.398(95) din 5 iunie 2015, au fost publicate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 722/2015, în Monitorul Oficial nr. 419 din 12 iunie 2015, respectiv prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1024/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 779 din 20 octombrie 2015.

În 2016, Comitetul de siguranță maritimă al OMI a adoptat amendamente la Introducere și la partea A, obligatorii sub Convenţia SOLAS 1974 și sub Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, prin rezoluţia MSC.413(97) și, respectiv, MSC.414(97), precum și amendamente la partea B din Codul IS din 2008 prin rezoluţia MSC.415(97).

Ulterior, în 2018, au fost adoptate noi amendamente la partea A din Codul IS din 2008, prin Rezoluția MSC.443(99) (sub Convenţia SOLAS 1974) și Rezoluția MSC.444(99) (sub Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare).

Amendamentele adoptate în 2016 și 2018 se referă la navele care efectuează operațiuni de manevrare a ancorelor, de ridicare sau de remorcare, inclusiv remorcarea de escortare.

Conform prevederilor de la punctul 2 al Rezoluției MSC.444(99), Rezoluția MSC.444(99) și Rezoluția MSC.414(97) trebuie citite și interpretate împreună, ca un singur instrument. Copia certificată a textului consolidat al amendamentelor adoptate prin cele două rezoluții, pregătită de către Secretarul General al OMI conform punctului 7 al aceleiași rezoluții, face obiectul prezentului proiect de ordin.

Întrucât la 1 iulie 2019 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul IS din 2008 adoptate prin Rezoluția MSC.414(97) și Rezoluția MSC.444(99) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Protocolului din 1988 asupra liniilor de încărcare precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2020.

Ținând seama de prevederile paragrafelor 2(f)(ii)(bb) și 2(g)(ii) ale articolului VI din Protocolul din 1988 privind Convenţia internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1999, precum și ale Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 675/2010 pentru publicarea acceptării Codului internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în stare intactă (Codul IS din 2008), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.267(85) a Comitetului Securităţii Maritime din 4 decembrie 2008, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile, respectiv de organ de specialitate al administraţiei publice centrale) asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte și, respectiv, ia măsuri de aplicare a convenţiilor internaţionale din domeniul său de activitate și, implicit, a codurilor internaționale cu caracter obligatoriu în temeiul respectivelor convenții.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2719-omt061102020dtn-17

Atasamente