Proiectul de OMTIC pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.442(99)prin documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al Organizației Maritime Internaționale din 20 noiembrie 2019

Proiectul de OMTIC pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.442(99)prin documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al Organizației Maritime Internaționale din 20 noiembrie 2019

 

Data publicării: 20.05.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 02.06.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (denumit în continuare ,,Codul IMDG”) adoptat în 2002 prin Rezoluția MSC.122(75) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC) al OMI, a devenit obligatoriu în anul 2004, în baza prevederilor Capitolului VII (care vizează transportul mărfurilor periculoase) din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), convenție la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979.

Scopul Codului IMDG este acela de a asigura efectuarea în condiții de siguranță a transportului pe mare al mărfurilor periculoase sub formă ambalată, a măsurilor necesare în cazul producerii unor accidente navale, inclusiv depozitarea acestora în zonele portuare, prin furnizarea de informații actualizate cu privire la proprietățile acestor mărfuri, la riscurile asociate transportului anumitor tipuri de astfel de mărfuri, precum și prin furnizarea de instrucțiuni actualizate cu privire la procedurile corespunzătoare ce trebuie urmate în timpul acestor activități.

Prevederile Codului IMDG sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare adoptate în cadrul sesiunilor MSC; astfel, codul este amendat ciclic, o dată la doi ani. Codul IMDG, așa cum a fost integral amendat prin Rezoluția MSC.406(96) din 2016, a intrat în vigoare în condițiile Convenției SOLAS 1974, în temeiul legii, și a fost publicat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.597/2018.

Ulterior, prin Rezoluția MSC.442(99) din 24 mai 2018 au fost adoptate noi amendamente la Codul IMDG. Acestea constau, în principal, în modificarea și completarea unor prevederi referitoare la: clasificarea substanțelor, lista mărfurilor periculoase, dispoziții speciale și exceptări, utilizarea ambalajelor și cisternelor, procedurile de expediere, construcția și încercarea ambalajelor, containerelor intermediare pentru vrac, ambalajelor mari, cisternelor mobile, containerelor cu elemente multiple pentru gaze și vehiculelor-cisternă rutiere, precum și la operațiunile de transport a mărfurilor periculoase sub formă ambalată. Noile amendamente au intrat în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2020; acestea au fost acceptate de România în temeiul legii și publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză, prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 287/2019.

Recent, prin documentul MSC 99/22/Add.1/Corr.2 al OMI din 20 noiembrie 2019, au fost emise rectificări la Rezoluția MSC.442(99). În consecință, este necesară publicarea rectificări aduse Rezoluției MSC.442(99) și emiterea unui nou ordin al ministrului de publicare a acestora.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2956-omtic20052020dtn

Atasamente