Proiectul de OMTIC pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la Anexa VI la MARPOL – (Jurnale electronice de înregistrare și reguli referitoare la EEDI, aplicabile navelor cu întărituri pentru navigația prin ghețuri), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.316(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

Proiectul de OMTIC pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la Anexa VI la MARPOL – (Jurnale electronice de înregistrare și reguli referitoare la EEDI, aplicabile navelor cu întărituri pentru navigația prin ghețuri), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.316(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

 

Data publicării: 11.06.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.06.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave.

România este stat membru al OMI ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în domeniu.

Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub MARPOL 73/78, este cea mai importantă convenţie privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care ţin de operarea navelor, cât şi din cauza unor accidente.

România a aderat la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 6/1993.

Anexa VI – Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave a fost adoptată prin Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta.

România a aderat la Protocolul din 1997 şi implicit a acceptat Anexa VI la MARPOL 73/78 prin Legea nr. 269/2006, iar punerea în aplicare a prevederilor acestei anexe se face în conformitate cu Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1105/2007, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 38(a) al Convenţiei privind crearea OMI, referitor la funcţiile atribuite Comitetului pentru protecţia mediului marin (MEPC) prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluţii prin care se modifică textul convenţiilor sau anexelor la acestea.

Potrivit prevederilor art. 16 al Convenţiei MARPOL din 1973 și art. VI al Protocolului din 1978, precum şi art. 4 din Protocolul din 1997, care specifică procedura de amendare, MEPC poate adopta amendamente la anexele convenţiei şi la apendicele acestora.

De asemenea, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei MARPOL din 1973, MEPC poate stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată, cu excepţia cazului în care înainte de această dată, cel puţin o treime din Părți sau Părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat OMI obiecțiile lor la aceste amendamente.

Această procedură simplificată prevăzută de convenţie este denumită „procedura de acceptare tacită” şi se coroborează cu procedura de intrare în vigoare a respectivelor amendamente, cuprinsă în art. 16(2)(g)(ii) al Convenției MARPOL din 1973.

Progresele tehnice continue și exigențele tot mai sporite privind protecția mediului au determinat OMI să revizuiască, să completeze sau să actualizeze permanent unele reguli sau anexe ale Convenției MARPOL 73/78.

La a 74-a sesiune a MEPC a fost adoptată la 17 mai 2019 rezoluția MEPC.316(74), care face obiectul prezentului proiect de Ordin și care aduce amendamente la Anexa VI la MARPOL 73/78 pentru introducerea și definirea noțiunii de Jurnal electronic de înregistrare, armonizarea textului unor reguli existente referitoare la EEDI (indicele nominal al randamentului energetic) aplicabile navelor cu întărituri pentru navigația prin ghețuri, precum și introducerea de noi paragrafe.

Regulile la care se aduc modificări prin această rezoluție sunt:

· Regula 2 – Definiții;

· Regula 12 – Substanţe care epuizează stratul de ozon;

· Regula 13 – Oxizi de azot (NOx);

· Regula 14 – Oxizi de sulf (SOx) şi particule materiale;

· Regula 19 – Domeniul de aplicare.

·

De asemenea, prin aceste amendamente se aduc modificări și următoarelor apendice ale Anexei VI la MARPOL:

· Apendice I – Model de Certificat internațional de prevenire a poluării atmosferei (IAPP) (Regula 8)

· Apendice VII – Modelul Certificatului internaţional referitor la randamentul energetic (Certificat IEE)

· Apendice X – Modelul Declaraţiei de conformitate – Raportarea consumului de combustibil (amendament fără obiect în limba română).

Conform punctului 2 din rezoluție, termenul pentru acceptarea tacită a acestor amendamente a fost 1 aprilie 2020. România nu a formulat niciun fel de obiecţiuni la acestea şi nici OMI nu a comunicat depunerea unor obiecţiuni până la această dată, astfel că amendamentele adoptate vor intra în vigoare, potrivit prevederilor punctului 3 din rezoluţie, la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Convenției din 1973.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2987-hg11062020dtn-3

Atasamente