Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului interministerial pentru politica maritimă integrată (Consiliul PMI )

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului interministerial pentru politica maritimă integrată (Consiliul PMI )

Data publicării: 27.08.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.09.2018

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Urmare corespondenței și consultărilor interministeriale coordonate de către ministrul delegat al afacerilor europene în cadrul ședințelor CCAE, care s-au purtat deopotrivă din perspectiva apropiatului exercițiu al României la Președinția Consiliului Uniunii Europene, dar și a faptului că, în cadrul politicilor strategice promovate de UE, politica maritimă integrată ocupă o poziție de importanță majoră și reprezintă o preocupare constantă a UE, prin proiectul de Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului interministerial pentru politica maritimă integrată (Consiliul PMI) este înlăturat vidul legislativ care a condus la blocajul instituțional și funcțional existent în ceea ce privește coordonarea și implementarea la nivel național a politicii maritime integrate a Uniunii Europene.
Proiectul de HG este actul normativ de forța juridică adecvată nivelului de coordonare care se impune pentru implementarea/coordonarea în plan național a politicii maritime integrate a UE (respectiv, un nivel guvernamental, sub coordonarea directă a primului-ministru), și va restaura principiul subordonării ierarhice pe axa premier-miniștri, în cadrul instituțiilor guvernamentale implicate în coordonarea pe verticală și pe orizontală a PMI-UE la nivel național.
Prin înființarea Consiliului interministerial pentru politica maritimă integrată (Consiliul PMI), prezentul proiect de HG desemnează legal instituția coordonatoare/integratoare în plan național, a politicii maritime integrate a UE, respectiv a politicilor transversale/multisectoriale implicate: (1) Supravegherea maritima integrată, (2) Creșterea albastră, (3) Protecția/cunoașterea mediului marin (4) Planificarea spațiului maritim (reamintim că acest pilon a fost deja preluat în coordonarea primului-ministru conform Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim, aprobată prin Legea nr.88/2017, și Regulamentul din 31.05.2017 privind organizarea, funcționarea şi componența nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spațiului maritim, aprobat prin HG nr.406/2017) și (5) Strategia privind bazinul maritim al Mării Negre.
Consiliul PMI va funcționa în coordonarea prim-ministrului, care asigură și președinția. În absența prim-ministrului, Consiliul va fi condus de viceprim-ministrul desemnat în acest sens, sau de ministrul delegat pentru afaceri europene.
Secretariatul Consiliului PMI va fi asigurat de către Direcția Coordonare Politici și Priorități din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
Prezentul proiect de HG stabilește, de asemenea, componența, atribuțiile, modul de organizare și de funcționare a Consiliului PMI, precum și procedura și modul de luare a deciziilor în vederea integrării, coordonării și monitorizării la nivel național a politicii maritime integrate a Uniunii Europene, precum și al coordonării formulării pozițiilor naționale cu privire la această problematică.
Pentru asigurarea nivelului decizional necesar, componența Consiliului PMI va cuprinde membri titulari sau supleanți la nivel de ministru, secretar de stat sau secretar general al ministerelor și, respectiv, președinte, vicepreședinte sau secretar general al agențiilor și instituțiilor naționale cu atribuții în domeniile vizate de politica maritimă integrată a Uniunii Europene, din următoarele instituții ale administrației publice centrale implicate în domeniul de aplicare a PMI- ministerele Afacerilor Externe, Afacerilor Interne, Apărării Naționale, Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Fondurilor Europene, Economiei, Turismuluiț Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Energiei, Transporturilor, Mediului, Apelor și Pădurilor, Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Cercetării și Inovării, Finanțelor Publice, Culturii și Identității Naționale, Sănătății, Comunicațiilor și Societății Informaționale, precum și Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării.

Principalele atribuții ale Consiliului PMI sunt următoarele:
1. Asigură integrarea, corelarea și coordonarea implementării la nivel național a politicii maritime integrate a Uniunii Europene, care are drept obiectiv creșterea eficienței următoarelor politici transversale: amenajarea spațiului maritim; supravegherea maritimă integrată; creșterea albastră; protecția și cunoașterea mediului marin;
2. strategia națională privind bazinul maritim al Mării Negre și contribuția părții române la viitoarea strategie a Uniunii Europene dedicată bazinului Mării Negre, pe care o va promova sub denumirea de Agenda maritimă.
(1) Asigură politica unitară, stabilește liniile directoare și prioritățile de acțiune pentru implementarea la nivel național a politicii maritime integrate a Uniunii Europene și exercită rolul de îndrumare strategică în raport cu politicile transversale enumerate la pct.(1);
(2) Asigură coordonarea pe verticală și comunicarea interministerială în domeniul politicii maritime integrate a Uniunii Europene și colaborează cu structurile înființate pentru fiecare politică transversală enumerate la pct.(1) sau, după caz, cu instituțiile cu atribuții în domeniile vizate de politica maritimă integrată a Uniunii Europene prevăzute în Anexa nr.1 la proiectul de HG, în vederea:
a) elaborării actelor normative,
b) formulării pozițiilor naționale și, după caz, armonizării pozițiilor între instituțiile implicate și
c) asigurării reprezentării la nivel înalt a părții române în cadrul evenimentelor internaționale.
(3) Prezintă Guvernului anual și ori de câte ori acesta solicită , rapoarte privind stadiul de implementare la nivel national a politicii maritime integrate.
Prezentul proiect de HG stabilește, de asemenea, preluarea sau, după caz, absorbirea, de către Consiliul PMI, a acelor comitete și grupuri de lucru interministeriale care au fost anterior înființate pentru soluționarea unor probleme punctuale cu caracter multisectorial din domeniul politicii maritime integrate.
Până în prezent, aceste comitete (cu excepția Comitetului de amenajare a spațiului maritim, singurul care a beneficiat de cadru legal, fiind înființat conform HG nr. 406/2017) și grupuri de lucru interministeriale nu au putut funcționa în absența cadrului legal și a coordonării necesare pe linie verticală, respectiv în absența unui consiliu ministerial. Astfel, prezentul proiect de HG prevede preluarea, de către Consiliul PMI:
-în coordonare: a Comitetului de amenajare a spațiului maritim (înființat conform HG nr. 406/2017) și Comitetului Interministerial pentru Colaborarea Economică a Țărilor din Zona Mării Negre (înființat conform HG nr.111/1992);
-în subordine: a Grupului interministerial de lucru pentru supravegherea maritimă integrată și implementarea proiectului Common Information Sharing Environment (CISE) – coordonat de MAI în colaborare cu MApN, și a Grupului interministerial de lucru pentru creșterea competitivității economice a transportului naval/feroviar de marfă spre și dinspre zona Mării Negre – coordonat de MT, precum și, după caz, a altor structuri interministeriale de lucru anterior înființate în domeniul PMI.
În îndeplinirea scopului și în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul PMI își va coordona activitatea cu Comitetul de amenajare a spațiului maritim (înființat conform Legii nr. 88/2017 pentru aprobarea ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim).
În același timp, Consiliul PMI va putea înființa în subordinea sa, prin decizie, atunci când se va impune pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, structuri/grupuri de lucru tematice pentru soluționarea problemelor punctuale cu caracter multisectorial din domeniul politicii maritime integrate, monitorizează activitatea acestora și, după caz, dispune desființarea celor care și-au îndeplinit obiectivul pentru care au fost constituite. Activitatea fiecărei structuri/grup de lucru este coordonată de autoritatea administrației publice centrale responsabilă cu elaborarea şi implementarea cadrului strategic şi de politici publice în domeniul tematic pentru care a fost constituită structura/grupul de lucru respectiv.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2091-hg27082018dtn

Atasamente