Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 29.09.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.10.2023

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. au fost fundamentați pe baza execuției bugetare realizată la data de 30.06.2023, creșterea semnificativă a veniturilor companiei față de nivelul bugetat pe primele șase luni ale anului 2023, această tendință menținându-se și în lunile iulie și august 2023 ca urmare a cresterii traficului pe canalele navigabile, datorită fluxului de marfă provenit din zona de conflict ruso-ucrainean și a necesarului de resurse programate pentru trimestrele III și IV ale anului 2023.

Rectificarea bugetară presupune majorarea veniturilor totale, a cheltuielilor totale, a rezultatului brut, a valorii dividendelor cuvenite acționarilor și a nivelului surselor de finanțare a investițiilor și a cheltuielilor de investiții.

Pentru anul 2023, prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2023, a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli inițial pe anul 2023 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Comparativ cu indicatorii economico – financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023 prin HG nr. 227/2023, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023, se propune majorarea veniturilor totale, a cheltuielilor totale, a rezultatului brut (profitului), a dividendelor cuvenite bugetului de stat și a surselor și cheltuielilor de investiții.

Veniturile totale în valoare de 120.688 mii lei, au fost estimate în creștere cu 2,03%, respectiv cu suma de 2.400 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023.

Veniturile din exploatare în valoare de 117.600 mii lei au o pondere de 97,44% în total venituri iar veniturile financiare în valoare de 3.088 mii lei au o pondere de 2,56% în total venituri.

Veniturile din exploatare în valoare de 117.600 mii lei, au fost estimate în creștere cu 2,08%, respectiv cu suma de 2.400 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023.

Urmarea războiului din Ucraina, porturile ucrainene de pe Dunăre – Ismail, Reni etc. – au devenit legătura economică vitală între Ucraina și restul Europei.

Legatura spre Portul Constanța se face și pe Canalul Dunăre Marea Neagră iar traficul de mărfuri pe canalele navigabile ale companiei a crescut foarte mult.

În primele șase luni ale anului 2023, traficul de mărfuri realizat pe canalele navigabile ale companiei, a fost de 22.240 mii tone față de traficul de mărfuri programat de 18.600 mii tone.

Trendul crescător al traficului de mărfuri pe canalele navigabile ale companiei, s-a menținut și în lunile iulie și august 2023.

Veniturile financiare în valoare de 3.088 mii lei au fost estimate la același nivel ca cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023.

Cheltuielile totale în valoare de 115.781,57 mii lei, au fost estimate în creștere cu 2,02%, respectiv cu suma de 2.289,71 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 115.781,57 mii lei, cheltuielile de exploatare în valoare de 115.728,57 mii lei dețin o pondere 99,95% iar cheltuielile financiare în valoare de 53 mii lei dețin o pondere de 0,05%.

Cheltuielile de exploatare în valoare de 115.728,57 mii lei, au fost estimate în creștere cu 2,02%, respectiv cu suma de 2.289,71 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023.

Cheltuielile financiare în valoare de 53 mii lei au fost estimate la același nivel ca cele

aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023.

În structura cheltuielilor de exploatare, principalele categorii de cheltuieli care au fost programate în creștere în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023, sunt următoarele:

– cheltuielile cu serviciile executate de terți, în valoare de 6.901 mii lei, au fost programate în creștere 3,76%, respectiv cu suma de 250 mii lei față de nivelul aprobat inițial, din cauza creșterii cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile, respectiv a creșterii cheltuielilor privind mentenanța echipamentelor care au fost modernizate din fonduri europene;

– cheltuielile cu alte servicii executate de terţi în valoare de 9.220,74 mii lei, au fost programate în creștere cu 8,65%, respectiv cu suma de 734,11 mii lei față de nivelul aprobat inițial, din cauza creșterii cheltuielilor cu paza cu suma de 350 mii lei și a creșterii altor cheltuieli cu serviciile executate de terți cu suma de 384,11 mii lei.

Cheltuielile cu paza, au crescut cu suma de 350 mii lei față de suma bugetată inițial, deoarece compania a programat aceste cheltuieli în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat inișial în anul 2023, pe baza datelor din contractul care, va expira în luna octombrie 2023, urmând ca începand cu luna octombrie 2023 să încheie alt contract, care presupune și actualizarea valorii totale, cu suma de 350 mii lei.

Compania este autoritate pentru securitate portuară pentru porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminiţa, inclusiv pentru ecluzele de pe canalul navigabil Dunăre – Marea Neagră și totodată operator de servicii de trafic naval, respectiv „Serviciul de management al traficului maritim şi/sau fluvial„ iar cheltuielile aferente măsurilor obligatorii de control și supraveghere și a serviciilor de audit de securitate cibernetică, care atestă punerea efectivă în aplicare a cerinţelor minime, conform Directivei privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune (NIS2 – care au intrat în vigoare în anul 2023 – politici și proceduri OSSD, au fost programate în creștere cu 39,34%, respectiv cu suma de 384,11 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023.

Cheltuielile cu personalul, au fost estimate în anul 2023, în creștere cu 20,93 % respectiv cu suma de 6.878,62 mii lei față cele aprobate în anul 2022 în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat prin HG nr. 1286/2022.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 35.341,87 mii lei, au fost estimate în creștere cu 24%, respectiv cu suma de 6.841,31 mii lei faţă de cele aprobate bugetul de venituri și rectificat pe anul 2022 prin HG nr.1286/2022.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 6.841,31 mii lei se datorează:

– creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, cu suma de 2.736,05 mii lei, în conformitate cu art.63 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;
– creşterii câştigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2023 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia în valoare de 20,52 mii le, in conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) lit.b) din Legea nr.368/2022- legea bugetului de stat pe anul 2023;
– creşterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022 cu suma de 3.256,16 mii lei, în conformitate cu art.63 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, după cum urmează:
· 714,56 mii lei – influența determinată de majorarea cheltuielilor de natură salarială, aferentă reîntregirii acestora pentru întreg anul 2023, cu sumele aferente indicelui de inflație din anul 2022;
· 541,60 mii lei – influența determinată de majorarea cheltuielilor de natură salarială, aferentă reîntregirii acestora pentru întreg anul 2023, cu sumele aferente majorării valorii tichetului de masă de la 20 lei la 30 de lei;
· creşterii cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creşteri salariale şi bonusuri prevăzute prin acte normative, cu suma de 828,58 mii lei:
· tichetele de vacanță cu suma de 648,72 mii lei în conformitate cu art.63, alin.(1) lit.d) din din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022 și a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă;
· tichetele de masa cu suma de 179,86 mii lei (de la 30 de lei la 35 de lei), conform O.U.G. nr. 69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi, începand cu data de 01 august 2023.

Rezultatul brut (profitul) în valoare de 4.906,43 mii lei, a fost estimat în creștere cu 2,30%, respectiv cu suma de 110,29 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023 prin HG nr. 227/2023.

Dividendele cuvenite bugetului de stat în valoare de 982,92 mii lei au fost estimate în creștere cu 2,32%, respectiv cu suma de 21,28 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023 prin HG nr. 227/2023.

Sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 114.777,50 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023, au fost estimate în creștere cu 1,77%, respectiv cu suma de 2.000 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023 prin HG nr. 227/2023.

Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2023, în valoare de 114.777,50 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023, au fost estimate în creștere cu 1,77%, respectiv cu suma de 2.000 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023, prin HG nr. 227/2023.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 au următoarele valori:

– productivitatea muncii, în valoare de 286,83 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 10,71% față de cea realizată în anul 2022;
– câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 5.977,54 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 7,73% față de cel realizat în anul 2022;
– numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 417 salariați a fost estimat la același nivel ca cel aprobat în anul 2022, prin HG nr. 1286/2022;
– numărul mediu de salariaţi de 410 salariați a fost estimat la același nivel ca cel aprobat în anul 2022, prin HG nr. 1286/2022;
– cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 959,35 mii lei au fost estimate în creștere cu 0,42% față de cele realizate la data de 31.12.2022;
– plăţile restante – compania şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante la data de 31.12.2023;
– indicele de creştere al cheltuielilor de 6,33% este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 5,89%.
– rezultatul brut (profitul) în valoare de 4.906,43 mii lei a fost estimat în scădere cu 3,51%, față de nivelul realizat la data de 31.12.2022 și în creștere cu 2,30% față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023 prin HG nr. 227/2023.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A.” fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 51/09.09.2023 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.24 din 18.09.2023.

În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 a fost supus consultării Sindicatului Unit Dunăre – Marea Neagră.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 5693/24145/04.09.2023 și înregistrată sub nr. 103102104.09.2023.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4842-hg29092023dgc

Atasamente