Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime ” S.A. Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime ” S.A. Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 13.12.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.12.2021

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Indicatorii economico – financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați pentru anul 2021, au fost fundamentați pe baza realizărilor din perioada ianuarie – noiembrie 2021 și prognoza evoluției lor în luna decembrie 2021.

Veniturile și cheltuielile propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, îndeplinesc condițiile de a fi înregistrate în grupa de venituri și/sau cheltuieli, conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați nu prevede:

· – depăşirea limitelor maxime ale cheltuielilor de natură salarială, a numărului de personal la finele anului, care au fost estimate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021 și care reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite;

· – reducerea profitului brut/majorarea pierderii şi/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local;

· – reducerea productivităţii muncii;

· – creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

· – depăşirea nivelului plăţilor restante.

· Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021, a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, consultării prealabile a organizației sindicale, a fost avizat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.1/10.2021 și aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.1/ 03.12.2021.

· Pentru anul 2021, prin Hotărârea Guvernului nr.978/2021 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 608,78 mii lei, cheltuielile totale au fost estimate în valoare de 21.308,47 mii lei și rezultatul brut (profit) în valoare de 2.300,31 mii lei.

· Comparativ cu indicatorii economico – financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr. 978/2021, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați propus pentru rectificare, s-au operat modificări atât în structura veniturilor totale şi a cheltuielilor totale, fără afectarea valorii rezultatului brut (profitului) cât și în programul de investiții, dotări și surse de investiții, modificări care au fost reflectate în anexele nr.1, 2 și 4 la proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021.

· Veniturile totale se diminuează cu 1,64%, respectiv cu suma de 388,10 mii lei astfel:

· – veniturile financiare, au fost estimate în scădere cu 36,51%, respectiv cu suma de 388,10 mii lei. Veniturile financiare, estimate în proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2021, au fost estimate în scădere, deoarece sursa obținerii acestora, respectiv încasările valutare pentru prestațiile portuare cât și sumele aferente prefinanțării acordate din fondurile europene, pentru perioada 2016-2019, în vederea implementării proiectului “Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou, finanțat prin programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)” au fost diminuate. Totodată, în baza Scrisorii de încetare a grantului “2015-RO-TM-0275-W” din data de 26.05.2021 (CNEA/B2 și APDM-2426/26.05.2021) Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați, a efectuat în data de 07.06.2021, plata soldului rămas către INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY, astfel că disponobilul din contul de valută din banca a fost diminuat.

· Cheltuielile totale se diminuează cu 1,82%, respectiv cu suma de 388,10 mii lei, astfel:

· – cheltuielile de exploatare, au fost estimate în scădere cu 2,02%, cu suma de 426,50 mii lei;

– cheltuielile financiare, au fost estimate în creștere cu 21,15%, cu suma de 38,40 mii lei.

Rezultatul brut (profitul) va rămâne la același nivel cu cel aprobat prin HG.nr.978/2021, în valoare de 2.300,31 mii lei.

Sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 66.109,99 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, au fost estimate în scădere cu 5,08 %, respectiv cu suma de 3.543,67 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.978/2021 și sunt structurate astfel:

– sursele proprii – (amortizare și sume repartizate din profitul anului 2020 și din anii precedenți) în valoare 7.145,86 mii lei, se mentin la aceeași valoare ca în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021;

– alocațiile bugetare, au fost estimate în valoare de 4.680 mii lei, în scădere cu 1,29 %, respectiv cu suma de 61 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 prin HG nr.978/2021;

– alte surse, din care fonduri externe nerambursabile POIM, au fost estimate în valoare de 54.284,13 mii lei, în scădere cu 6,03%, respectiv cu suma de 3.482,67 mii lei și reprezintă valoarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile POIM . Facem precizarea că, suma de 55.576 mii lei, aprobată de ordonatorul principal de credite la titlul bugetar 58 – alte transferuri – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, se compune din suma de 1.291,87 mii lei, care reprezintă cheltuieli curente, evidențiate în Anexa 1- rd.40 și suma de 54.284,13 mii lei, care reprezintă cheltuieli de capital, detaliate în Anexa 4.

Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2021, sunt corelate cu sursele de finanțare propuse la rectificare și prevăd atât scăderi cât și creșteri de sume la unele obiective de investiții în curs cât și la unele obiective noi de investiții.

Investițiile noi în valoare de 54.284,13 mii lei, sunt finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, pentru:

– dezvoltare port Isaccea pentru reabilitare și modernizare infrastructură portuară, dezvoltare Port Tulcea etapa I, port Brăila pentru lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazinului Docuri, lucrări de infrastructură portuară pentru cheu dana 32 Port Docuri Galați și platforma Multimodală Galați Etapa II (proiect 16702).

Investițiile efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile proprietate privată a companiei , s-a estimat suma de 3.753,76 mii lei, în scădere cu 5,78 % față de nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021, scăderea fiind determinată de valoarea efectivă a lucrărilor finalizate (recertificări nave ).

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) se prevede suma de 1.712,04 mii lei, în scădere cu 5,1% față de nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021.

Alte cheltuieli de investiții pentru cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, s-a estimat suma de 1.680,06 mii lei, în creștere cu 23,74% pentru obiectivul nou: „Reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii portuare în Portul Măcin cu puncte de lucru Turcoaia și Gura Arman”.

Alte cheltuieli de investiții pentru lucrări de consultanţă şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, s-a estimat suma de 80 mii lei, în scădere cu 33,33 % față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021 prin HG nr.978/2021.

Propunerile mai sus menţionate, au avut ca și bază, prioritizarea proiectelor Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați în vederea încadrării în perioada de eligibilitate aferentă Programului de finanţare POIM 2014-2020.

Modificările propuse prin rectificarea bugetară atât la nivelul veniturilor și cheltuielilor totale cât și în structura acestora, au determinat modificări la nivelul cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale care au fost estimate în scădere cu 0,51% față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.978/2021.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, au următoarele valori:

– productivitatea muncii în valoare de 141,94 mii lei/persoană, va ramâne la fel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021;

– cheltuielile de natură salarială, în valoare de 8.545,37 mii lei, se menţin la acelaşi nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021;

– numărul de personal prognozat la finele anului 2021 de 141 salariați, se menţine la acelaşi nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021;

– numărul mediu de salariaţi de 141 salariați, se menţine la acelaşi nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021;

– câștigul mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în valoare de 4.578 lei/salariat, va scădea cu 0,14 % față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.978/2021, datorită faptului că acele cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform contractului colectiv de muncă), vor scădea cu 2,06% respectiv cu suma de 10,79 mii lei iar cheltuielile cu bonusurile, respectiv cheltuielile sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare vor crește cu 1,08%, respectiv cu suma de 10,79 mii lei, pe seama creșterii cheltuielilor sociale neprevizionate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2021, prin HG nr.978/2021, respectiv ajutoare de deces acordate salariaților pentru decesul unor membri ai familiilor acestora precum și ajutorul social acordat familiei datorită decesului unui salariat din cadrul sucursalei Tulcea, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă.

Facem mențiunea că acele cheltuieli sociale estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, în valoare de 85,66 mii lei, au fost estimate în limita deductibilității fiscale, în cota de maxim 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, conform art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Din acest fond se suportă inclusiv ajutoarele de deces, naștere, alte ajutoare financiare, tichete cadou, tichete creșă respectând prevederile Contractului Colectiv de Muncă.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 900,94 mii lei, vor scădea cu 0,18% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.978/2021.

Plăţile restante – compania şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante la 31.12.2021.

În anul 2021, indicele de creştere al cheltuielilor de 9,25% este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 4,48%.

Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați va avea în vedere ca în execuția bugetară pe anul 2021, să respecte Instrucțiunile din O.M.F.P. nr.3818/2019, conform cărora indicele de creştere al cheltuielilor totale să nu depașească indicele de creștere al veniturilor totale.

Profitul brut în valoare de 2.300,31 mii lei, va rămâne la acelasi nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021 iar valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat în valoare de 396,16 mii lei, vor rămâne la același nivel ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.978/2021.

Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați, nu înregistrează pierdere contabilă din anii precedenți.

Conducerea Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați, îşi propune să nu înregistreze plăti restante faţă de bugetul consolidat al statului sau față de alţi furnizori şi creditori ai unităţii, să urmărească permanent încasarea într-un ritm corespunzător a creanţelor în scopul încadrării în nivelul creanţelor restante propus prin proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, să monitorizeze în permanenţă gradul de realizare al cheltuielilor totale în strânsă corelare cu gradul de realizare al veniturilor totale, urmărind îndeplinirea criteriilor de eficiență, propuse în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 .

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr.3788/37685/16.09.2021.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3674-hg13122021dgc

Documente supuse consultarii:

Instrument de motivare
Text Proiect
Anexa

Atasamente