Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. , aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. , aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 

Data publicării: 27.11.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.12.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

2. Schimbări preconizate

Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. organizează și conduce exploatarea, întreţinerea canalelor, ecluzelor și a instalațiilor de telecomunicații, astfel încât să asigure tranzitarea în condiții de siguranță a navelor și convoaielor pe canalele navigabile interioare.

Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. își acoperă cheltuielile, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.519/1998, completată cu Hotărârile de Guvern nr.383/2003 și nr. 599/2009, din venituri proprii şi în completare din subvenții de la bugetul de stat și angajează cheltuieli la nivelul creditelor bugetare aprobate și repartizate de ordonatorul principal de credite, respectiv de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Prin proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 nu se modifică nivelul indicatorilor economico–financiari, aprobați pentru anul 2020, prin HG nr.231/2020, pentru activitatea de exploatare.

Prezenta rectificare bugetară are la bază modificarea surselor de finanţare a investiţiilor și a cheltuielilor de investiții.

Sursele de finanţare a investiţiilor au fost majorate cu suma de 16.748 mii lei (131,20%), de la 53.685,06 mii lei la 70.433,06 mii lei.

În structură, sursele de finanțare a investițiilor au următoarea componență:

-sursele proprii de finanţare a investițiilor, au fost menținute la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG nr.231/2020, la valoarea de 9.163,06 mii lei;

-alocațiile bugetare au fost majorate cu suma de 23.238 mii lei (369,18%), de la 8.633 mii lei la 31.871 mii lei.

Au fost suplimentate alocațiile bugetare la titlul 55 – alte transferuri: investiții ale agenților economici cu capital de stat, cu suma de 23.238 mii lei, în vederea realizării în regim de urgență a unor lucrări de investitii, de prevenire și înlăturare a efectelor calamităților naturale, urmarea alunecării de teren din zona Cumpăna și totodata, și pentru canalul navigabil – Dunăre-Marea Neagră.

-alte surse – au fost diminuate cu suma de 6.490 mii lei, de la 35.889 mii lei la 29.399 mii lei, dupa cum urmează:

· sumele aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014–2020 (POIM), alocate Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, au fost diminuate cu suma de 6.490 mii lei, de la 35.532 mii lei la 29.042 mii lei;.

· sumele aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

Connecting Europe Facility (CEF), alocate Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, au fost menținute la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltueli pe anul 2020, prin HG nr.231/2020, la valoarea de 357 mii lei.

Cheltuielile pentru investiţii, au fost majorate cu suma de 16.748 mii lei (131,20%), de la 53.685,06 mii lei la 70.433,06 mii lei.

În structură, cheltuielile pentru investiții au următoarea componență:

-investițiile în curs, au fost majorate cu suma de 23.238 mii lei (82,43%), de la 28.191 mii lei la 51.429 mii lei, astfel:

· pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic, au fost menținute

la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG nr.231/2020, la valoarea de 19.558 mii lei;

· pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii

administrativ teritoriale au fost majorate cu suma de 23.238 mii lei (369,18%), de la 8.633 mii lei la 31.871 mii lei.

Au fost majorate cheltuielile pentru investitii, în vederea realizării în regim de urgență, a unor lucrări de prevenire și înlăturare a efectelor calamităților naturale, urmarea alunecării de teren din zona Cumpăna și totodata, și pentru lucrari de investitii pentru canalul navigabil – Dunăre-Marea Neagră.

– investitiile noi au fost diminuate cu suma de 6.490 mii lei, de la 16.331 mii lei la 9.841 mii lei, dupa cum urmează:

· pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic au fost diminuate

cu suma de 1.490 mii lei, de la 2.490 mii lei la 1.000 mii lei;

· pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii

administrativ teritoriale, au fost diminuate cu suma de 5.000 mii lei, de la 13.841 mii lei la 8.841 mii lei;

-investiţiile efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), au fost menținute la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltueli pe anul 2020, prin HG nr.231/2020, la valoarea de 8.654,66 mii lei;

-dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) au fost menținute la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG nr.231/2020, la valoarea de 508,40 mii lei și vor fi supotatate din veniturile proprii ale Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A.

Ceilalți indicatori economico-financiari:

– cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, rezultatul brut, valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat, productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu, câstigul mediu brut pe salariat lei/persoana, nivelul cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, valoarea plăților restante, rămân nemodificați, așa cum au fost prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2020.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor, transmisă Ministerului Finanțelor Publice cu adresa nr.3879/35887/02.09.2020 și înregistrată sub nr.1016112-2020/03.09.2020.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3199-hg27112020de

Atasamente