Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ” – S.A. Constanța aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ” – S.A. Constanța aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 08.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.03.2024

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, a avut în vedere, funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al companiei.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul anului 2023 și bugetul previzionat pentru anii 2024, 2025 și 2026, respectând structura și conceptul unui buget multianual.
Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.
Veniturile totale – în sumă de 632.076 mii lei au fost estimate în creștere cu 6,22% în anul 2024 față de cele realizate/preliminate în anul 2023.
Creșterea veniturilor totale cu 6,22%, este influențată preponderent de indexarea tarifelor în lei pentru anul 2024 și de creșterea veniturilor prognozate din refurnizarea energiei electrice la terți.
În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 91,39% iar veniturile financiare dețin o pondere de 8,61% în veniturile totale.
Veniturile din exploatare – în sumă de 577.675 mii lei, au fost estimate în creștere cu 5,27% față de cele realizate la data de 31.12.2023, respectiv cu suma de 28.926 mii lei.
Veniturile financiare sunt programate în creștere cu 17,53% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023, respectiv în valoare de 54.401 mii lei.
Cheltuielile totale, estimate pentru anul 2024, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.
Cheltuielile totale, au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2024, fiind estimate la valoarea de 460.993 mii lei, mai mari cu 6,17% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2023.
În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare dețin o pondere 95,01% iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 4,99%.
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete cu valoarea de 3.451 mii lei înglobează următoarele elemente:
-pentru directori/directorat valoarea este de 1.334 mii lei.
– în perioada oct. 2021 – sept. 2022 este de 7,8 mii lei, pentru 2 (două) mandate încheiate înainte de 01.01.2024, care au încetat pe data de 09.02.2024
7,8 mii lei x 6 salarii x 1 lună x 2 (două) mandate = 93 mii lei
– în perioada nov. 2022 – oct. 2023 este de 9,4 mii lei, pentru 2 (două) mandate încheiate după expirarea celor de la punctul i), respectiv în data de 12.02.2023.
9,4 mii lei x 6 salarii x 11 luni x 2 (două) mandate = 1.241 mii lei
– pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere valoarea de 2.117 mii lei
Consiliului de Administrație ai CN APM SA Constanța (7 membri neexecutivi ) au contracte de mandat provizorii.
-un mandat care încetează în data de 04.05.2024
7,8 mii lei x 2 salarii x 4 luni x 1 (unu) mandat = 62 mii lei
-2 (două) mandate care încetează în data de 15.05.2024
7,8 mii lei x 2 salarii x 5 luni x 2 (două) mandate = 156 mii lei
-un mandat care încetează în data de 28.06.2024
7,8 mii lei x 2 salarii x 6 luni x 1 (unu) mandat = 94 mii lei
-în perioada nov. 2022 – oct. 2023 este de 9,4 mii lei, pentru mandate încheiate după expirare ,astfel:
-un mandat care va începe în data de 05.05.2024
9,4 mii lei x 3 salarii x 8 luni x 1 (unu) mandat = 226 mii lei
-2 (două) mandate care încep în data de 16.05.2024
9,4 mii lei x 3 salarii x 7 luni x 2 (două) mandate = 395 mii lei
-un mandat care începe în data de 29.06.2024
9,4 mii lei x 3 salarii x 6 luni x 1 (unu) mandat = 169 mii lei
-3 (trei) mandate care încep în luna ianuarie 2024
9,4 mii lei x 3 salarii x 12 luni x 3 (trei) mandate = 1.015 mii lei
Creșterea cu 61,60% a componentei fixe față de preliminatul anului 2023 provine din creșterea câștigului mediu brut aferent cod CAEN 52 utilizat în perioade diferite și din influențele aplicării Legii nr. 296/2023.
-pentru cenzori Nu este cazul.
-Comisii și comitete constituite potrivit legii, Nu este cazul.
Cheltuielile de exploatare, înregistrează o creștere cu 6,01% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023, respectiv în valoare de 437.999 mii lei.
În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri și Servicii, dețin o pondere de 44,03%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” deține o pondere de 3,02%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 40,90% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 12,05%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii au fost programate în anul 2024, în creștere cu 10,25% față de cele preliminate/realizate în anul 2023, respectiv de la 192.828 mii lei
Facem precizarea că aceste cheltuieli sunt estimate pe baza solicitărilor venite de la sucursalele companiei și de la compartimentele interesate, sunt incluse în Programul de aprovizionare și în Planul de achiziții al companiei, iar estimările au la bază evoluția acestor tipuri de cheltuieli pe ultimii ani, prețurile practicate pentru achiziționarea materialelor, necesitățile companiei pentru buna desfașurare a activității și totodată posibilitatea companiei de a acoperi aceste cheltuieli cu veniturile estimate a se realiza din prestațiile către terți în cursul anului 2024.
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în sumă de 13.241 mii lei, au fost estimate în creștere cu 4,70% în anul 2024 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Cheltuielile cu personalul, au fost estimate în anul 2024, în creștere cu 6,20%, respectiv suma de 179.162 mii lei .
Cheltuielile de natură salarială, au fost estimate în anul 2024, în creștere cu 6% față cele aprobate în anul 2023 în bugetul de venituri și cheltuieli , respectiv suma de 169.208 mii lei.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 3.723 mii lei, au fost fundamentate, dupa cum urmează:
-pentru directori – valoarea este de 1.354 mii lei;
-pentru consiliul de administraţie – valoarea este 2.369 mii lei.
Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, mandatele fiind încheiate pe 5 luni cu posibilitatea prelungirii până la 7 luni.
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 5.394 mii lei includ: contribuția asiguratorie pentru muncă de 3.700 mii lei (2,25%) și impozitul pentru protecția specială și încadrare în muncă a persoanelor cu handicap, în sumă de 1.674 mii lei.
Cheltuielile financiare în valoare de 22.994 mii lei, au fost estimate în anul 2024 în crestere cu 9,46% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Rezultatul brut (profit) din anul 2024, în sumă de 171.083 mii lei, este mai mare decât preliminatul anului anterior cu 6,37%, asigurându-se o rată de profitabilitate de 25,39%, cu 2,59% mai mare decât în anul anterior.
Repartizarea profitului net sub formă de dividende s-a efectuat în cotă de 25%.
-Rezervele legale constituite pentru anul 2024 sunt în sumă de 8.554 mii lei.
-Participarea salariaților la profit s-a determinat în limita unui salariu de bază mediu lunar, în funcție de numărul mediu de personal, iar pentru suma rezultată s-a constituit provizion pentru riscuri si cheltuieli, in sumă de 8.999 mii lei.
-Dividendele cuvenite acționarilor, în procent de 25%, în valoare absolută de 35.898 mii lei.
-Profitul nerepartizat destinat constituirii surselor proprii de finanțare, în sumă de 98.696 mii lei, s-a stabilit ca diferență dintre profitul net de repartizat și profitul propus a fi repartizat pe destinațiile prevăzute de OG 64/2001.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024, în valoare de 371.737 mii lei, au fost estimate în creștere cu 23,54% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023, și vor fi asigurate din:
– – surse proprii (constituite din profit, amortizare și din alte surse neconsumate în anii anteriori) în valoare de 272.412 mii lei;
– alte surse, în valoare de 99.325 mii lei, din care surse pentru reabilitare în valoare de 17.094 mii lei și fonduri europene, în valoare de 82.231 mii lei.
Creanţele restante programate în anul 2024 sunt de 87.500 mii lei ,cu 500 mii lei mai puțin decât în preliminatul anului 2023.
Propune diminuarea creanțelor restante prin notificarea permanentă a clienților restanți, executarea garanțiilor contractuale, sistarea prestațiilor, acționarea în instanță, retragerea licențelor de lucru în portul Constanța și încheierea proceselor verbale de eșalonare la plată. Nu înregistrează plăți restante în anul 2023 si își programează creșterea profitului în anii 2024-2026.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ”– S.A. Constanța, a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ”– S.A. Constanța, a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 2978/07.01.2024 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.2 din 20.02.2024.
În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a fost supus consultării Sindicatului Port Authority Constanța

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5152-hg07032024dgc

Atasamente