Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 21.03.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 01.04.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, a avut în vedere, funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al companiei.
Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.
Veniturile totale în sumă de 27.997.31 mii lei
Veniturile totale din exploatare în sumă de 23.554,51 mii lei, în actualul context geo-politic și aplicând principiul prudenței, traficul general de mărfuri programat pentru anul 2024 este în scădere cu 7,18% față de preliminatul realizat al anului 2023. Chiar și în aceste condiții, veniturile totale din exploatare sunt programate în anul 2024 cu 3,88% peste nivelul preliminat a se realiza în anul 2023, pe seama creșterii cifrei de afaceri cu 4,91% în condițiile estimării veniturilor din servicii portuare în creștere cu 18,63% față de anul 2023, în baza aplicării tarifelor portuare agreate de Consiliul de Supraveghere în Domeniul Naval din cadrul Consiliului Concurenței și aprobate de Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați.
Veniturile financiare- în sumă de 4.442,80 mii lei sunt programate cu 83,38% peste nivelul celor preliminate a se realiza în anul 2023, aceste venituri reprezentând în principal dividende încasate de la Compania Națională de Investiții (CNI) și diferențe favorabile de curs valutar la disponibilitățile din conturile bancare, generate de încasările din prestațiile portuare în valută.
.Cheltuielile totale în sumă de 25.294,19 mii lei pentru anul 2024, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.
Cheltuieli de exploatare în sumă de – 25.189,19 mii lei
Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în sumă de 345,36 mii lei – sunt estimate creșteri la cheltuielile cu alte impozite și taxe față de realizările preliminate ale anului 2023, ca urmare a sporirii cheltuielilor cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public al statului determinată de creșterea veniturilor din exploatarea domeniului public al statului.
Cheltuieli cu personalul în sumă de 13.171,36 mii lei
Cheltuielile de natură salarială în sumă de 11.663,59 mii lei, cresc cu 1,43% faţă de suma aprobată în bugetul anului 2023 în valoare de 11.499,50 mii lei .
Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete în suma de 1.038,12 mii lei este prevăzută o creștere cu 6% (58,77 mii lei) pentru remunerația administratorilor și a directorului general, cu mandate provizorii, astfel:
– pentru administratorii cu mandat provizoriu – indemnizaţia fixă propusă în cuantum de 6.622 lei brut/ lună, nu depăşește pragul maximal, de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică, respectiv 3 x 9.518 lei = 28.554 lei brut/ lună;
– pentru directorul general cu mandat provizoriu – indemnizaţia fixă propusă în cuantum de 37.176 lei brut/ lună, nu depăşește pragul maximal, de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică, respectiv 6 x 9.518 lei = 57.108 lei brut /lună;
Pentru un număr de 7 administratori se prevede o creștere a indemnizației fixă de la 5.700 lei brut/lună la 6.622 lei brut/lună, pentru directorul general se prevede o creștere a indemnizației fixă de la 35.072 lei brut/lună la 37.176 lei brut/lună; este programată, de asemenea, o creștere pentru indemnizaţia de secretariat CA de la 2.565 lei brut/lună la 2.980 lei brut/lună.
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu provizioanele – sunt prevăzute provizioane privind participarea la profit a salariaţilor în sumă de 200 mii lei.
Venituri din anularea provizioanelor – reprezentând anularea provizionului constituit în anul 2023 atât pentru plata participării la profit a salariaților după aprobarea situațiilor financiare ale anului 2023 (200 mii lei) cât și pentru plata drepturilor bănești acordate salariaților care se pensionează în anul 2024 (53,86 mii lei).
Cheltuieli financiare – 105,00 mii lei- sunt prevăzute cheltuieli reprezentând diferențe de curs nefavorabile aferente prestațiilor portuare exprimate în valută.

Profitul brut – suma de 2.703,12 mii lei prevăzută pentru anul 2024 creste cu 2,70% față de nivelul preliminat a se realiza în anul 2023 în condițiile în care profitul brut estimat a se realiza în anul 2023 este cu 1,18% mai mult față de cel programat.
Impozitul pe profit pentru anul 2024 în sumă de 459,08 mii lei.
Profitul net – suma de 2.244,04 mii lei.
Surse de finanţare a investiţiilor – cheltuieli de investiţii
Sursele de finanţare a investiţiilor prevăzute pentru anul 2024 sunt in cuantum de 194.976,29 mii lei, detaliate astfel:
-surse proprii- în sumă de 11.935,29 mii lei
-alocaţii de la buget în sumă de 3.072 mii lei
-fonduri externe nerambursabile PT 2021-2027 în sumă de 179.969 mii lei.
Pentru anul 2024 conducerea companiei îşi propune:
– să nu înregistreze arierate faţă de bugetul consolidat al statului şi alţi furnizori sau creditori ai unităţii;
– să reducă volumul de creanţe restante estimat la 2.200 mii lei la sfârșitul anului 2024, reprezentând în mare parte (aprox. 92%) clienţi aflaţi în litigiu, în executare silită și în diferite faze procesuale pe rolul instanțelor judecătorești (cu posibilități reduse de a fi încasate până la 31.12.2024); conducerea companiei își propune să intensifice eforturile pentru accelerarea ritmului încasării prestațiilor, constituirea garanțiilor contractuale și utilizarea acestora în cazul înregistrării întârzierilor la încasarea creanțelor, evitând pe cât posibil acționarea clienților răi platnici în instanță, ceea ce ar duce la creșterea perioadei de recuperare a acestora și implicit a volumului creanțelor restante.
– să se încadreze în nivelul cheltuielilor totale la 1.000 de lei venituri totale aprobat în buget, astfel încât profitul brut să se realizeze la nivelul programat;
– să asigure o rentabilitate la cifra de afaceri (profit brut/cifra de afaceri) la nivelul programat și o lichiditate curentă mai mare ca 1;
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 3/31.01.2024 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.4 din 13.03.2024.
În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a fost supus consultării Sindicatului Liber Dunărea Maritimă Galați.
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5187-hg19032024dgc

Atasamente