Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ” – S.A. Constanța aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ” – S.A. Constanța aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Data publicării: 31.01.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 13.02.2023

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurtă descriere

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a avut în vedere, funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al companiei.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul  anului 2022 și bugetul previzionat pentru anii 2023, 2024 și 2025, respectând structura și conceptul unui buget multianual.

Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale au fost estimate în creștere în anul 2023 faţă de cele realizate/preliminate în anul  2022 cu 10 %,  respectiv cu suma de 52.040  mii lei, de la 520.411 mii lei (anul 2022) la  572.451 mii lei (anul 2023).

Creșterea veniturilor totale cu 10%,  este influențată preponderent de indexarea tarifelor în lei pentru anul 2023 și de creșterea  veniturilor prognozate din refurnizarea energiei electrice la terți.

În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 94,73% iar veniturile financiare dețin o  pondere  de  5,27%  în veniturile totale.

Veniturile din exploatare, au fost estimate în creștere cu 9,93% față de cele realizate la data de 31.12.2022, respectiv cu suma de 48.983 mii lei,  de la  493.305 mii lei (anul 2022) la 542.288 mii lei (anul 2023).

Cifra de afaceri, care reprezintă veniturile din prestări de servicii, a fost estimată  cu o creştere de aprox. 13,73% faţă de cea preliminata/realizată în anul 2022, creştere influențată preponderent de indexarea tarifelor în lei pentru anul 2023 și de creșterea veniturilor prognozate din refurnizarea energiei electrice la terți.

Veniturile financiare sunt programate în creștere cu 11,28% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv în  valoare de 30.163 mii lei.

Cheltuielile totale,  estimate pentru anul  2023,  au fost fundamentate în funcţie de activităţile  concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale, au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2023, fiind estimate la valoarea de 466.143 mii lei, mai mari cu 20,72% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate  în anul 2022.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile  din exploatare dețin o pondere 96,72% iar cheltuielile financiare dețin o  pondere  de 3,28%.

Cheltuielile de exploatare, înregistrează o creștere cu 23,58% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv în valoare de 450.842 mii lei.

În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri și Servicii, dețin o pondere de 50,38%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” deține o pondere de 2,54%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 37,42% iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 9,66%.

În structură,  cheltuielile cu bunuri și servicii au fost programate în anul 2023,  în creștere cu 20,55% față de cele preliminate/realizate în anul 2022, respectiv de la 188.405 mii lei (anul 2022) la 227.119 mii lei (anul 2023).

Facem precizarea că aceste cheltuieli sunt estimate pe baza solicitărilor venite de la sucursalele companiei  și de la compartimentele interesate, sunt incluse în Programul de aprovizionare și în Planul de achiziții al companiei, iar estimările au la bază evoluția acestor tipuri de cheltuieli pe ultimii ani, prețurile practicate pentru achiziționarea materialelor, necesitățile companiei pentru buna desfașurare a activității  și  totodată posibilitatea companiei de a acoperi  aceste cheltuieli cu veniturile estimate a se realiza din prestațiile către terți în cursul anului 2023.

Cheltuielile cu energia electrică, în valoare de 107.978 mii lei, au fost estimate  pentru o cantitate de energie electrică totală de 89.340 MWH, programul consumului de energie electrică este furnizat de Sucursala Energetica Port și are la bază consumurile furnizate terților și consumul propriu al companiei și tarifele reglementate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în sumă de 11.450 mii lei, au fost estimate în creștere cu 12,51% în anul 2023 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu personalul,  au fost estimate în anul 2023,  în creștere cu 17,49%,  respectiv cu suma de 25.111 mii lei față cele aprobate în anul 2022  în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat  prin HG nr. 1308/2022, respectiv de la 143.591 mii lei  (anul 2022) la 168.702 mii lei (anul 2023).

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023.

Cheltuielile de natură salarială, au fost estimate în anul 2023, în creștere  cu 19,54% față cele aprobate în anul 2022 în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat prin HG nr. 1308/2022, respectiv de la 133.536 mii lei (anul 2022)  la 159.631 mii lei (anul 2023).

În fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pe anul 2023,  s-a luat în calcul și s-a respectat art. 63, alin (1) lit a) și c) coroborat cu  alin (3) din Legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 26.095 mii lei se datorează:

– creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, cu suma de 12.819 mii lei, în conformitate cu  art.63 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;

– creşterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022 cu suma de 12.828 mii lei,  în conformitate cu art.63 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, după cum urmează:

  • 758 mii lei – influența determinată de majorarea cheltuielilor de natură salarială, aferentă reîntregirii acestora pentru antreg anul 2023, cu sumele aferente indicelui de inflație  din anul 2022;
  • 179 mii lei – influența determinată de majorarea cheltuielilor de natură salarială, aferentă reîntregirii acestora pentru antreg anul 2023, cu sumele aferente majorării valorii tichetului de masă de la 20 lei la 30 de lei;
  • 891 mii lei – influența determinată de majorarea cheltuielilor de natură salarială, aferentă reîntregirii acestora pentru antreg anul 2023, cu sumele aferente majorării valorii alocatiei de hrană.

– creşterii cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creşteri salariale şi bonusuri prevăzute prin acte normative, respectiv tichetele de vacanță,  cu suma de 448 mii lei, în conformitate cu art.63, alin.(1) lit.d) din din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022 și a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de  2.433 mii lei,  au fost fundamentate  în conformitate cu prevederile  art 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011 cu modicările și completările ulterioare, dupa cum urmează:

  1. pentru directori – valoarea este de 1.123 mii lei;
  2. pentru consiliul de administraţie – valoarea este 310 mii lei.

Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este  provizorie, mandatele fiind încheiate pe  4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate  în anul 2022, în sumă de 133.536 mii lei, nu depășeste valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin  bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022, aprobat  prin HG nr.1308/2022.

Alte cheltuieli de exploatare, care dețin o pondere de 9,66 în cheltuielile de exploatare,  au fost estimate în creștere  în anul 2023 cu  92,32% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2022.

Cheltuielile financiare în valoare de 15.301 mii lei,   au fost estimate în anul 2023 în scădere cu 28,18% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Rezultatul brut (profit)  a fost  estimat pentru anul 2023 în valoare de 106.308 mii lei, în scădere cu 20,83% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2022.

Din analiza indicatorilor economico – financiari preliminați/realizați la data de 31.12.2022, comparativ cu cei care au fost aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, aprobat prin  HG nr.1308/2022, s-a constat faptul că, anumite categorii de cheltuieli nu au fost realizate la nivelul programat, ceea ce a determinat  creșterea rezultatului brut preliminat/realizat față de cel programat, cu 32,26%  și preluarea anumitor categorii de   cheltuieli, nerealizate în anul 2022, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Repartizarea profitului net al companiei pentru anul 2023 în valoare de 89.828 mii lei, a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare și cu art. 38,alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, cu modificările și completările ulterioare.

Un port, este declarat ca fiind un port sigur, atunci când, pentru o perioadă de timp relevantă, navele sau o anumită navă,  poate/pot ajunge la el, poate/pot să-i utilizeze facilitățile,  poate/pot să opereze marfa, poate/pot să-l părăsească.

Cu alte cuvinte, cu excepția apariției unor fenomene, care nu pot fi evitate prin buna practică de navigație și marinărie, navele, în nici un moment,  nu sunt  expuse pericolelor. Portul Constanța este o zonă geografică a teritoriului României, în care operatorii desfăşoară activităţi, iar mărfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri se supun prevederilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare.

În conformitate cu art.30¹ lit. b) din O.G. nr. 22/1999, Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, are obligaţia de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obţinute din administrarea şi exploatarea structurii de  transport naval, care face obiectul concesiunii, pentru întreţinerea, reparaţia, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023, în valoare de 396.554 mii lei,  au fost estimate în creștere cu 211.582 mii lei, față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022,  și vor fi asigurate din:

  • surse proprii (constituite din profit, amortizare și din alte surse neconsumate în anii anteriori) în valoare de  741 mii lei;
  • alocații bugetare pentru investiții în valoare de 363 mii lei;
  • alte surse, în valoare de 450 mii lei, din care surse pentru reabilitare în valoare de   22.114 mii lei și fonduri europene, în valoare de   72.331 mii lei.

Sursele pentru reabilitare, în valoare de 20.119 mii lei, reprezintă rambursările de rate, dobânzi și comisioane plătite către JBIC din alocație bugetară pentru obiectivul de investiții Terminal de containere din portul Constanța.

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2023, în valoare de 396.554 mii lei, au fost estimate pentru anul 2023,  în creștere cu  582mii lei față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2022.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:

– productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu,  recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022,  în valoare de 544,47 mii lei/persoană,  a fost estimată în creștere  cu 9,93% față de cea preliminată/realizată  în anul 2022;

– câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, în valoare de 11.408,55lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 8,27 față de cel preliminat/realizat în anul 2022;

–  numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 996 salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat  pe anul 2022 prin  HG nr. 1308/2022;

–  numărul mediu de salariaţi de  996 salariați  a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin  HG nr. 1308/2022;

– cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale  au fost estimate în creștere cu 9,75% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022;

– plăţile restante – compania nu  a estimat  plăţi restante la data de 31.12.2023;

– creanțele restante, în valoare de 78.000 mii lei, au fost estimate în scădere cu 0,65% față de  cele preliminate/realizate  la data de 31.12.2022;

– indicele de creştere al cheltuielilor de 20,72%  este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 10%;

– –  rezultatul brut (profitul ) în valoare de 106.308 mii lei, a fost estimat în scădere cu 20,83% fata de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2022.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ”– S.A. Constanța, a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ”– S.A. Constanța, a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Decizia  nr. 796/06.01.2023 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.1 din 19.01.2023.

În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a fost supus consultării Sindicatului Port Authority Constanța.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 89/53377/11.01.2023 și înregistrată sub nr.1001218-2023.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa

 

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4421-hg31012023dgc2-2

Atasamente