Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Data publicării: 08.02.2023
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.02.202

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a avut în vedere, funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al companiei.

Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale în valoare de 118.288 mii lei,  au fost estimate în creștere în anul 2023 faţă de cele realizate/preliminate în anul  2022 cu 5,04 %,  respectiv cu suma de 5.672,69 mii lei, de la 112.615,31 mii lei (anul 2022) la  118.288 mii lei (anul 2023).

Veniturile de exploatare în valoare de 115.200 mii lei,  reprezintă 97,39% din veniturile totale iar veniturile financiare în valoare de 3.088 mii lei,  reprezintă 2,61% din veniturile totale.

Veniturile din exploatare  în valoare de 115.200 mii lei,  au fost estimate în creștere cu 3,89 % față de cele realizate la data de 31.12.2022, respectiv de la  110.886,96 mii lei (anul 2022) la 115.200 mii lei (anul 2023).

Cifra de afaceri în valoare de 63.000 mii lei, reprezentată de  veniturile din prestările de  servicii, a fost estimată  în creștere cu 6,45% faţă de cea preliminată/realizată în anul 2022, respectiv din veniturile care se vor obține din tranzitarea canalelor navigabile pe care Compania le administrează.

Compania realizează venituri aferente tranzitării barjelor în convoi şi navelor fluviale (TC), navelor maritime (TRN), navelor tehnice (LBT), împingătoarelor și remorcherelor (CP).

Aceste venituri au o pondere de cca 85% din cifra de afaceri a Companiei.

Veniturile financiare, în valoare de 3.088 mii lei, sunt programate în creștere cu 78,67 % peste nivelul celor preliminate a se realiza în anul 2022 și reprezintă în principal, diferențe favorabile de curs valutar la disponibilitățile din conturile bancare, generate de încasările din prestațiile portuare în valută.

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2023 în valoare de 113.491,86 mii lei, au fost fundamentate în funcţie de activităţile  concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale în valoare de 113.491,86 mii lei,  au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2023, mai mari cu 5,03% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate  în anul 2022.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 113.491,86 mii lei, cheltuielile  din exploatare în valoare de 113.438 mii lei, dețin o pondere 99,95% iar cheltuielile financiare în valoare de 53 mii lei, dețin o  pondere  de 0,05%.

Cheltuielile de exploatare în valoare de 113.438 mii lei  înregistrează o creștere cu 5,03% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii, dețin o pondere de 24,94%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” deține o pondere de 2,58%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 33,91% iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 38,57%.

În structură,  cheltuielile cu bunuri și servicii au fost programate în valoare de 28.287,63 mii lei, în creștere cu 4,67% față de cele preliminate/realizate în anul 2022, respectiv de la 27.026,58 mii lei (anul 2022) la 28.287,63 mii lei (anul 2023).

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate,  în valoare  de 2.929,50 mii lei, au fost estimate în creștere cu 4,84% în anul 2023 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu personalul,  au fost estimate în anul 2023,  în creștere cu 17,02 %,  respectiv cu suma de 5.594,66 mii lei față cele aprobate în anul 2022  în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat  prin HG nr. 1286/2022, respectiv de la 32.868,34 mii lei  (anul 2022) la 38.463 mii lei (anul 2023).

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 34.083,63 mii lei, au fost estimate în creștere  cu 19,59%, respectiv cu suma de 5.583,07 mii lei  faţă de cele aprobate  bugetul de venituri și rectificat pe anul 2022,  prin HG nr.1286/2022,  de la 28.500,56 mii lei (anul 2022) la 34.083,63 mii lei (anul 2023).

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 5.583,07 mii lei se datorează:

– creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, cu suma de 1.657,67 mii lei, în conformitate cu  art.63 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;

– creşterii câştigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2023 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia în valoare de 20,52 mii le, in conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) lit.b) din Legea nr.368/2022- legea bugetului de stat pe anul 2023;

– creşterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022 cu suma de 3.259,16 mii lei,  în conformitate cu art.63 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, după cum urmează:

  • 714,56 mii lei – influența determinată de majorarea cheltuielilor de naturăsalarială, aferentă reîntregirii acestora pentru antreg anul 2023, cu sumele aferente indicelui de inflație  din anul 2022;
  • 541,60 mii lei – influența determinată de majorarea cheltuielilor de naturăsalarială, aferentă reîntregirii acestora pentru antreg anul 2023, cu sumele aferente majorării valorii tichetului de masă de la 20 lei la 30 de lei;
  • creşterii cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023,a unor creşteri salariale şi bonusuri prevăzute prin acte normative, respectiv tichetele de vacanță,  cu suma de 648,72 mii lei, în conformitate cu art.63, alin.(1) lit.d) din din Legea

bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022 și a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 3.092,01 mii lei,  au fost fundamentate  în conformitate cu prevederile  art 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011 cu modicările și completările ulterioare, dupa cum urmează:

  1. pentru directori – valoarea este de 1.232,36 mii lei;
  2. pentru consiliul de administraţie – valoarea este de 1.758,53 mii lei.
  3. Pentru alte comisii și comitete –  valoarea este de    101,12 mii lei.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate  în anul 2022, în sumă de 28.373,28 mii lei, nu depășește nivelul celei aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022,  prin HG nr.1286/2022.

Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 43.758,73 mii lei,  au fost estimate în scădere  în anul 2023 cu 4,31 % faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2022.

Cheltuielile financiare, în valoare de 53 mii lei, au fost estimate în creștere cu 0,02% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Rezultatul brut (profit) în valoare de 4.796,14 mii lei, a fost prevăzut pentru anul 2023 în crestere  cu 5,23% față de nivelul preliminat a se realiza în anul 2022.

Repartizarea profitului net al companiei pentru anul 2023 în valoare de 4.366,49 mii lei,  a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare și a art. 38,alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare.

În conformitate cu art.30¹ lit. b) din O.G. nr. 22/1999, Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A.  are obligaţia de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obţinute din administrarea şi exploatarea structurii de transport naval, care face obiectul concesiunii, pentru întreţinerea, reparaţia, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii.

Sursele de finanţare a investiţiilor, prevăzute pentru anul 2023, în valoare de 112.777,50 mii lei, au fost estimate în creștere cu 71,65% faţă de cele   preliminate/realizate în  anul 2022, respectiv mai mari cu suma de 47.074,12 mii lei și sunt constituite din:

  1. a) surse proprii în valoare de 10.174,50 mii lei;
  2. b) alocaţii de la buget în valoare de 27.000 mii lei;
  3. c) fonduri externe nerambursabile (POIM) în valoare de 603 mii lei.

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2023  în valoare de 112.777,50 mii lei, au fost estimate pentru anul 2023, în creștere cu 71,65%  față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2022, respectiv mai mari cu suma de 47.074,12 mii lei.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:

– productivitatea muncii  în unități valorice pe total personal mediu,  recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022, în valoare de 280,98 mii lei/persoană,  a fost estimată în creștere  cu 10,22% față de cea preliminată/realizată  în anul 2022;

– câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022,  în valoare de 5.771,48 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 5,37 față de cel preliminat/realizat în anul 2022;

–  numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 417 salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat  pe anul 2022 prin  HG nr. 1286/2022;

–  numărul mediu de salariaţi de  410 salariați  a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin  HG nr. 1286/2022;

– cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale  au fost estimate în scădere cu 0,01% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022;

– plăţile restante – compania nu  a estimat  plăţi restante la data de 31.12.2023;

– creanțele restante, în valoare de 13.850,00 mii lei au fost estimate în scadere 0,25% față de  cele preliminate/realizate  la data de 31.12.2022;

– indicele de creştere al cheltuielilor de 5,03%  este mai mic decȃt indicele de creştere al veniturilor de 5,04%;

– rezultatul brut (profitul ) în valoare de 4.796,14 mii lei, a fost estimat în creștere cu 5,23% fata de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2022.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A.  a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Hotărârea  nr. 1/12.01.2023 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.1 din 26.01.2023.

În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a fost supus consultării Sindicatului Unit Dunăre – Marea Neagră.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 89/53377/11.01.2023 și înregistrată sub nr.1001218-2023.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Instrument motivare
Textul complet al proiectului actului respectiv
Anexa

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4433-hg08022023dgc-2

 

Atasamente