Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Data publicării: 09.05.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 20.05.2019

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” – S.A. a fost elaborat având în vedere:

– prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice;

– prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;

– prevederile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;

– prevederile O.M.F.P nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, conform cărora, valorile înscrise în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, reprezentând credite bugetare, îndeplinesc condițiile de a fi înregistrate ca venituri, respectiv cheltuieli;

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile de natură salarială sunt sub nivelul anului 2018 ca urmare a restrângerii activității datorită lipsei de venituri care să susțină activitatea serviciului public de apel pericol și salvare vieți omenești pe mare. Acest serviciu a fost încredințat companiei pe o perioadă de 20 de ani, respectiv până la 29.01.2019.

Subvenția reprezenta în totalul veniturilor din exploatare 48,50%, iar lipsa acesteia a condus la scăderea drastică a veniturilor, în anul 2019 (-44,70%) și reducerea cheltuielilor la nivelul minim și strict necesare bunei funcționări a activității de bază.

Compania va intra în procedura de dizolvare.

Urmare a acestei situații, compania elaborează un buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 cu o pierdere de 2.319,25 mii lei și plăți restante în valoare de 2.656,20 mii lei.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2443-hg09052019de-2

Atasamente