Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Data publicării: 03.06.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.06.2019

 

Grup țintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa a fost elaborat având în vedere:
– prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;
– prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;
– prevederile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;
– prevederile O.M.F.P nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, conform cărora, valorile înscrise în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 reprezentând credite bugetare îndeplinesc condițiile de a fi înregistrate ca venituri, respectiv cheltuieli.
– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.62 alin.(1) lit.b din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,compania nu a înregistrat și nu programează plăți restante.

Față de realizările anului precedent, veniturile totale sunt programate cu o creștere cu 2,31%, cheltuielile totale cu 11,57% și un profit brut în sumă de 77.887,00 mii lei.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2481-hg03062019de

Atasamente