Revista presei

Reţelele de alimentare cu apă din Portul Constanţa vor fi reabilitate – Revista presei 13 – 14 noiembrie 2019

 

14.11.2019

 

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa anunţă organizarea şi desfăşurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului „PT+CS+DDE – Modernizare reţele alimentare cu apă – Lot 1“ şi „PT + CS + DDE + Reabilitare aducţiune apă RAJA – 2×250 mm, în zona supratraversare CF Port Vechi” – Lot 2“, în valoare estimată de 220.000 de lei.
Termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25.11.2019, ora 15.00. Ofertele depuse vor fi deschise în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră. Cuantumul garanţiei de participare este de 1.900 de lei pentru Lotul 1, şi 300 de lei pentru Lotul 2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10 % din preţul contractului fără TVA. Lotul 1 – „PT+CS+DDE – Modernizare reţele alimentare cu apă” -presupune execuţia lucrărilor şi a proiectului tehnic, necesare Compartimentului Apă-Canal şi Staţii Tratare pentru realizarea strategiei de modernizare a sistemului de alimentare cu apă potabilă în zona Portului Constanţa Nord.

Reţelele de alimentare cu apă din zona Port Vechi au o vechime considerabilă, unele dintre acestea de peste 50 de ani, fiind realizate din fontă sau oţel. Conductele prezintă dese avarii, conducând la pierderi substanţiale de apă şi nu prezintă siguranţă în funcţionare. În vederea realizării lucrărilor sus-prezentate, în prealabil, este necesar să se întocmească un proiect tehnic, însoţit de caiet de sarcini şi desene de execuţie, motiv pentru care se solicită achiziţia acestor servicii.

Lotul 2 – „PT+CS+DDE+Reabilitare aducţiune apă RAJA – 2×250 mm, în zona supratraversare CF Port Vechi” presupune execuţia lucrărilor şi implicit a proiectului tehnic, necesare Compartimentului Apă-Canal şi Staţii Tratare pentru realizarea strategiei de modernizare a sistemului de alimentare cu apă potabilă în tot Portul Constanţa. Conducta de aducţiune apă 2×250 mm prezintă dese avarii, conducând la pierderi substanţiale de apă şi nu are siguranţă în funcţionare. În vederea realizării lucrărilor sus-prezentate, în prealabil, este necesar să se întocmească un proiect tehnic, însoţit de caiet de sarcini şi desene de execuţie, motiv pentru care se solicită achiziţia acestor servicii.

Responsabili de atribuirea procedurii publice

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante, precum şi persoanele din cadrul entităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentaţiei de atribuire şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire, sunt: Şerban Daniela, Murgeanu Gabriela, Naftali Daniel-Adrian, Petraşcu Elena, Burlacu Mircea, Bătrâncă Ghiorghe, Bogdan Pascu, Adina Iuliana Baz – director general adjunct, Patrichi Teodor – director Direcţia Exploatare, Tomescu Ion – director Direcţia Tehnică, Maria Mergiu – director economic, Hanganu Ciprian – director coordonator, Craciun Madalin Alexandru – director Direcţia Comercială, Ifimov Otilia – şef Departament Achiziţii Publice, Pepi Tanase Iulian – şef Serviciu Juridic şi Contencios, Kiss Laszlo Eduard – şef Sucursala Energetică Port Constanţa, Daniel Niculescu – şef Sucursala de Servicii Port Constanţa, Banias Emil Sorin – şef Sucursala Nave Tehnice Port Constanţa, Moldoveanu Antoniela – inginer, Bola Laura Valentina – inginer; Gămalan Adina – şef Birou Control Financiar Preventiv, Albu Cristian – responsabil Achiziţie din cadrul Departamentului Achiziţii Publice, Valentin Voicu – şef Compartiment Tehnic Administrativ, Ștefan Caloian – şef Compartiment Apă Canal şi Staţii Tratare.

Condiţii pentru ofertanţi

Pentru lotul 1, operatorul economic participant trebuie să facă dovada prestării, în ultimii 3 ani, a unor servicii de proiectare în domeniul instalaţiilor sanitare, apă menajeră şi canalizare, sau similar/comparabile cu cele care fac obiectul achiziţiei, cu valoare cumulată de cel puţin 95.000 lei (fără TVA) la nivelul unuia sau mai multor contracte. Pentru lotul 2, operatorul economic participant trebuie să facă dovada prestării, în ultimii 3 ani, a unor servicii de proiectare în domeniul instalaţiilor sanitare, apă menajeră şi canalizare, sau similar/comparabile cu cele care fac obiectul achiziţiei, cu valoare cumulată de cel puţin 15.000 lei (fără TVA) la nivelul unuia sau mai multor contracte.

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/retelele-alimentare-cu-apa-din-portul-constanta-vor-fi-reabilitate-document-705078.html

 

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa va igieniza Baza Sportivă Portul Constanţa, pentru care va scoate din conturi circa 75.612 lei. Ofertele vor fi depuse până pe 18.11.2019. Durata contractului este de 30 zile. Garanţia de bună execuţie este în cuantum de 5% din valoarea contractului, fără TVA, şi se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la sediul achizitorului.

Obiectul contractului constă în prestarea următoarelor servicii de igienizare a Bazei Sportive Portul Constanţa: strângerea diferitelor obiecte (metalice, plastice, hârtie etc.) de pe taluzuri situate în curtea interioară a stadionului Portul Constanţa, în curtea interioară Sălii de sport, în exteriorul gardului de delimitare a bazei, la distanţă limitrofă de 3 ml de gard, în tribunele de joc sau parcările aferente bazei sportive – 15.565 mp (nu a fost inclusă suprafaţa de joc – terenul de fotbal); cosirea mecanizată a ierbii, buruienilor şi vegetaţiei crescute în interiorul bazei sportive – 10.550 mp; defrişarea copacilor şi scoaterea rădăcinilor, lăstarilor crescuţi în incinta bazei – 200 bucăţi; ridicarea de coronament la copacii existenţi – 50 bucăţi; toaletarea copacilor existenţi – 15 bucăţi; tunderea gardului viu – 150 ml; decaparea manuală a suprafeţelor cosite şi nivelarea ulterioară şi mărunţirea terenului – în strat de 10 cm – 10.550 mp; erbicizarea suprafeţelor cosite şi defrişate – 15.565 mp.

Prestatorul are obligaţia de a realiza servicii de igienizare a spaţiului de la Baza Sportiva Portul Constanţa. Recepţia serviciilor se va efectua pe bază de proces-verbal semnat de achizitor şi prestator, după realizarea fiecărei categorii de servicii. Plata serviciilor prestate se va realiza în baza facturii şi a procesului-verbal de recepţie semnat de reprezentanţii părţilor contractante fără obiecţiuni. Termenul de scadenţă pentru plata facturii este de maximum 15 zile de la data înregistrării facturii la sediul achizitorului. În cazul în care ofertantul declarat câştigător nu va respecta condiţiile legale de derulare a procedurii de achiziţie a serviciilor menţionate, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a percepe penalităţi pentru nerealizarea sau realizarea defectuoasă a achiziţiei/serviciilor prestate. Garanţia serviciilor prestate este de minimum 12 luni de la data semnării procesului-verbal de recepţie finală. Oferta financiară şi propunerea tehnică vor fi întocmite conform cerinţelor menţionate în caietul de sarcini şi Anexa 1 la caietul de sarcini. Oferta va specifica preţul/serviciu şi preţul total ferm al serviciilor prestate, care nu poate fi modificat pe parcursul prestării serviciilor de igienizare. Preţul aferent serviciilor prestate va fi exprimat în lei, fără TVA. Oferta declarată câştigătoare va fi cea cu preţul cel mai scăzut, care îndeplineşte cerinţele caietului de sarcini.

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/baza-sportiva-portul-constanta-igienizata-ce-valoare-estimata-au-lucrarile-705077.html

 

În Monitorul Oficial al României a fost publicată hotărârea din data de 26.09.2019 Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia.
Acţionarii au decis constatat încetarea mandatelor administratorilor provizorii, începând din data de 3.10.2019, şi anume: Anda Nicoleta Onetiu, Iolanda-Anamaria Babau, Florin Victor Dumitriu.

În aceeaşi adunare s-a votat prelungirea mandatelor de administratori provizorii, începând cu data de 04.10.2019, pentru o perioadă de două luni. Este vorba despre Anda Nicoleta Onetiu, Iolanda-Anamaria Babau şi Claudia-Elena Frunzete. Nu în ultimul rând, s-a aprobat durata mandatului administratorilor provizorii, care va fi pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 4.10.2019.

De asemenea, în Monitorul Oficial al României a fost publicată şi hotărârea din data de 10.10.2019 a şedinţei nr. 89 a Consiliului de Administraţie al societăţii Şantierul Naval 2 Mai SA. Consiliul de Administraţie al societăţii Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia a luat act la renunţarea la calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Claudiei Elena Frunzete, începând cu data de 4.10.2019.

Ulterior, au aprobat numirea în calitatea de administrator provizoriu al societăţii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor societăţii, care va fi convocată pentru a completa corespunzător numărul de administratori, a lui Eduard Gabriel Matei. Consiliul de administraţie a decis alegerea lui Eduard Gabriel Matei în funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie al societăţii Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia.

A fost convocată o nouă Adunare Generală

Consiliul de administraţie a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în data de 28.11.2019/29.11.2019, ora 12.30, la sediul societăţii din Mangalia. Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele puncte: distribuirea sumelor din contul „Alte rezerve”, conform prevederilor art. 43 din O.U.G. nr. 114/2018; aprobarea datei de 19.12.2019 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de 28.11.2019/29.11.2019, a datei de 18.12.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; împuternicirea directorului general al societăţii, sau al înlocuitorului acestuia, în vederea efectuării procedurilor şi formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Consiliul de administraţie a mai decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în data de 28.11.2019/29.11.2019, ora 11.30, la sediul societăţii din Mangalia. Pe ordinea de zi sunt incluse următoarele puncte: constatarea încetării mandatelor de membrii provizorii în Consiliul de Administraţie al Şantierului Naval 2 Mai SA Mangalia al Andei Nicoleta Onetiu, al Iolandei Anamaria Babau şi al lui Eduard Gabriel Matei.

Un alt punct se referă la alegerea administratorilor provizorii ai societăţii, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, aprobarea datei de 19.12.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 28.11.2019/29.11.2019, a datei de 18.12.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţa.

Şantierul Naval 2 Mai SA, în datele Registrului Comerţului

Înfiinţată în anul 1991, Şantierul Naval 2 Mai SA are sediul în municipiul Mangalia. Capitalul social subscris este de 16.681.612,5 lei, integral vărsat, compus din 6.672.645 de acţiuni nominative. Şantierul Naval 2 Mai SA este controlat de Ministerul Economiei, cu 93,88781% din capitalul social, Acţionari Listă Persoane Juridice, cu 0,19097% din capitalul social, Acţionari Listă Persoane Fizice, cu 5,92122% din capitalul social. Persoane împuternicite ale companiei, care se ocupă de activităţi de servicii suport pentru întreprinderi sunt: Matei Eduard-Gabriel, Cazana Victor Vlad, Mitroi Adrian, Babău Iolanda-Anamaria, Oneţiu Anda-Nicoleta, Griguţă Ioan. Cenzori este Contaudit SRL, reprezentat prin Deca Claudiu Minel, şi Romar-Co Audit SRL, reprezentat prin Rusu Gheorghe. În anul fiscal 2016, societatea cu 8 salariaţi a declarat un profit de 395.581 lei şi o cifră de afaceri de 29.989.031 lei. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: 8 salariaţi, un profit de 17.934 de lei şi o cifră de afaceri de 3.659.811 lei.

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/decizii-luate-de-actionari-eduard-gabriel-matei-numit-presedinte-al-consiliului-de-administratie-al-santierului-naval-2-mai-sa-mangalia-705088.html?print

 

În ultimele trei decenii, portul Constanța a pierdut circa 80% din locurile de muncă din activitatea de încărcare-descărcare a navelor. Cauzele sunt multiple, dar rolul cel mai important l-au jucat noile tehnologii de operare portuară: paletizarea și containerizarea mărfurilor, mecanizarea și automatizarea activităților, apariția silozurilor performante pentru cereale și ciment, a terminalelor moderne pentru materii prime siderurgice și containere.

Privatizarea a relansat investițiile

Privatizarea unităților de operare portuară în intervalul 1990 – 2000 nu a făcut decât să accelereze pătrunderea progresului tehnic în munca portuarilor. Locul lucrătorului cu cârca a fost luat de mașinistul policalificat, numărul docherilor care execută operațiuni manuale fiind foarte mic.

Investițiile realizate în anii 2009 – 2019, în special în noi terminale de cereale, au accelerat procesul de înlocuire a muncii manuale cu operațiunile mecanizate, automatizate și de reducere a numărului locurilor de muncă slab productive.

Pe de altă parte, numărul operatorilor din portul Constanța a crescut de aproape patru ori în decurs în ultimii 25 de ani. Dacă la începutul anilor ´90 existau doar 12 companii de operare portuară, s-a ajuns ca, în noiembrie 2019, serviciile de încărcare-descărcare a navelor să fie prestate de un număr de 42 de agenți economici, autorizați de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța.

Primul regulament privind munca în port

La sfârșitul secolului XIX, transportul mărfurilor, încărcarea și descărcarea navelor din portul Constanța erau executate de „cete de hamali” – precursorii companiilor de operare portuară și ai docherilor din zilele noastre.

Profesia și activitatea acestora au fost reglementate, pentru prima oară, de către autoritățile române, pe 12 mai 1882. La acea dată, sub numărul 3.359, a fost înregistrat „Regulamentul pentru serviciul hamalilor în Comuna Constanța” (localitatea avea statut de comună urbană, fiind declarată municipiu abia pe 27 septembrie 1925).

În ședința din 3 iunie 1982, regulamentul a fost votat de Consiliul Comunei Constanța. Actul normativ prevedea înființarea unui „serviciu de hamali împărțit pe cete”, fiecare dintre ele fiind formată din „zece oameni sub conducerea unui șef”.

Conform regulamentului, era obligatoriu ca șefii și hamalii să fie „recunoscuți de Primărie”, ceea ce presupunea ca o ceată constituită în numărul stabilit să-i solicite Primăriei, prin șeful ei, permisiunea de a-și exercita profesiunea. Permisiunea era comunicată „Căpităniei de Port și Poliției, împreună cu o listă a hamalilor și a șefilor lor”.

Șefii hamalilor răspundeau pentru stricăciunile și pierderile provocate de cetele lor. Comercianții aveau obligația să trateze pentru transportul mărfurilor, direct cu șefii hamalilor.

Fiecare hamal avea legată la încheietura mâinii o plăcuță pe care erau înscrise un număr, profesiunea și ceata din care făcea parte (echivalentul legitimației de serviciu din zilele noastre). De asemenea, fiecare hamal avea „bilete portative” (un fel de cărți de vizită) în care erau înscrise numărul său, ceata din care făcea parte și tariful de transport. La îmbarcarea sau debarcarea călătorilor de pe nave, hamalul îi dădea pasagerului biletul său, în momentul în care i se încredințau bagajele. În cazul pierderii lor, hamalul era recunoscut pe baza biletului.

Regulamentul cuprindea și câteva prevederi anticoncurențiale. Hamalii aveau dreptul să transporte mărfurile (coloniale, spirtoase, manufactură, galanterie etc.) de la nave până în magaziile agențiilor. După ce hamalii descărcau mărfurile pe cheu, comercianții puteau să le transporte și cu căruțele. Pasagerii aveau dreptul să-și transporte bagajele de la vapor cu oamenii lor.

Tarifele practicate de către hamali erau aprobate de Consiliul Comunei Constanța.

Hamalii erau obligați să dea o mână de ajutor în caz de incendiu, trecând „sub ordinele șefului de pompieri”.

https://www.cugetliber.ro/stiri-economie-munca-in-portul-constanta-de-la-cetele-de-hamali-la-docherii-si-masinisti-policalificati-388728?utm_source=cugetliber&utm_medium=site&utm_content=sectiune-Economie&utm_campaign=Articole%20sectiune%20Economie

 

13.11.2019

 

Fundația Școala Portuară Constanța este unul din cei mai vechi și mai activi furnizori de formare profesională din România. Din 1997, când a fost înființată, și până în prezent, a pregătit peste 17.000 de lucrători. Anual, furnizează între 1.000 și 1.500 de absolvenți, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Felicia Andrei, directoarea fundației.

În cei 22 de ani de existență, școala a servit nevoile de formare profesională ale industriei portuare și serviciilor conexe, dar și ale altor sectoare de activitate. La cursurile sale participă lucrătorii trimiși de întreprinderi, persoane care doresc să obțină o specializare sau care sunt înscrise în proiecte cu fonduri europene, precum și numeroși șomeri. Vârsta cursanților variază între 16 și 72 de ani, iar printre ei se numără atât absolvenți ai învățământului obligatoriu, cât și persoane cu studii superioare ori doctorale.

Furnizor pentru 1.400 de agenți economici

Pentru a înțelege mai exact contribuția sa la economia națională, trebuie precizat că, de la înființare și până în prezent, Fundația Școala Portuară Constanța a prestat servicii de formare profesională a adulților pentru mai mult de 1.400 de agenți economici, circa 75% dintre cursanți fiind pregătiți pentru unitățile din sectorul portuar, a precizat Felicia Andrei.

Oferta educațională este extrem de variată, de la programe de instruire de o zi, până la cursuri cu durata de cinci luni și include cursuri de calificare și de perfecționare, cursuri de inițiere și stagii de instruire, precum și work-shop-uri. Se asigură calificarea în cele mai diverse meserii: docher, instalator tehnico-sanitar, macaragiu, mașinist la mașini pentru transporturi interioare, mașinist pentru poduri rulante, sudor electric și altele. Sunt organizate cursuri în specializări precum: stivuitorist, fochist, liftier, mașinist la mașini pentru terasamente, operator de dană etc. Se asigură perfecționarea profesională a evaluatorilor de furnizori de formare profesională, a managerilor de proiect și așa mai departe.

Competiție pentru recrutarea absolvenților

În prezent, agenții economici din portul Constanța se confruntă cu o criză acută de lucrători calificați. Ca urmare, Fundația Școala Portuară Constanța are un rol tot mai important.

„Întotdeauna ne-am dorit să avem o cât mai strânsă legătură cu agenții economici beneficiari ai serviciilor noastre. Astăzi, operatorii portuari sunt foarte interesați de absolvenții noștri. Chiar de la debutul cursurilor, vin și își prezintă oferta de locuri de muncă. Este deja o competiție între ei. Mai mult, sunt agenți economici care asigură burse de studii cursanților, astfel încât să fie siguri că, la absolvire, aceștia se vor îndrepta către ei. În plus, companiile doresc ca practica cursanților să aibă loc la ele, în speranța că vor opta să se angajeze la ele, după absolvire”, relatează directoarea fundației.

Crește numărul lucrătorilor policalificați

Se știe că, prin policalificarea lucrătorilor, se asigură creșterea gradului de utilizare a forței de muncă și a productivității muncii.
„Școala Portuară a promovat ideea policalificării încă de la înființare. A fost o perioadă în care oamenii învățau o meserie și era suficient pentru a lucra în port. Dar, de ani buni, agenții economici și-au organizat activitatea în așa fel încât lucrătorii să poată fi folosiți, în funcție de nevoi, pe diverse tipuri de utilaje. Chiar există ocupația de docher – mecanizator, care a fost introdusă în codul ocupațional, tocmai în acest scop. Oamenii vin la noi să învețe o meserie, iar peste jumătate de an sau un an, solicită să învețe o altă meserie. Avem cursanți care au dobândit patru – cinci meserii la noi, la școală”, afirmă Felicia Andrei.

Tarifele cursurilor sunt stabilite în funcție de cheltuielile pe care le face școala cu organizarea lor și variază în funcție de durata și complexitatea lor. Costurile cu pregătirea a circa 75% dintre cursanți sunt suportate de unitățile care i-au trimis la cursuri. 25% dintre cursanți își achită singuri școlarizarea.

Producător de standarde ocupaționale

De-a lungul anilor, Fundația Școala Portuară Constanța și-a adus contribuția la elaborarea a 14 standarde ocupaționale, în baza cărora ministerelor Muncii și Educației au avizat organizarea cursurilor de pregătire profesională în meserii precum: docher, operator de dană, conducător autoîncărcător portuar și altele.

În ultimii 15 ani, numărul silozurilor moderne din portul Constanța a crescut, alte noi investiții similare fiind în derulare. Ca urmare, a apărut necesitatea asigurării pregătirii profesionale în ocupația de operator de siloz (silozar).

Întrucât nu există un standard ocupațional pentru meseria de operator de siloz, în baza căruia să se poată desfășura cursurile de pregătire, în octombrie 2018, Fundația Școala Portuară Constanța și-a asumat

sarcina elaborării lui. Trebuie știut că este vorba de un proces complex și anevoios, care implică avize de la mai multe instituții și ale cărui costuri sunt suportate exclusiv de Fundația Școala Portuară. Statul nu contribuie cu o para chioară. După ce standardul ocupațional va primi toate avizele și aprobările, va deveni bun public și va putea fi utilizat gratuit de orice unitate de formare profesională. Bună treabă!

XXX
Stimați cititori, Fundația Școala Portuară Constanța are o echipă proprie de formatori, de şapte persoane, plus o echipă de 15 formatori colaboratori, realizează un venit mediu anual de 200.000 de euro, iar întregul excedent financiar rămas după acoperirea cheltuielilor îl reinvestește în echipamente de instruire.

https://www.cugetliber.ro/stiri-economie-scoala-portuara-constanta-a-pregatit-peste-17-000-de-lucratori-pentru-economia-judetului-388626?utm_source=cugetliber&utm_medium=site&utm_content=sectiune-Economie&utm_campaign=Articole%20sectiune%20Economie

 

Şoferii care au traversat drumul acoperit de plăci din beton între ieşirea de pe Autostrada A4, la sensul giratoriu, către Portul Constanţa, spre Poarta 7, s-au plâns constant de calitatea şoselei.

Drumul era aproape impracticabil.

Acum însă, lucrările la acest drum sunt aproape finalizate.

Amintim că, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a anunțat numele societății comerciale care și-a adjudecat contractul „Lucrări de construcții parcare și drum acces poarta 7 (etapa 1)“.

Potrivit licitatiapublica.ro, este vorba despre societatea Building Construction Mea SRL. Valoarea contractului atribuit este de 3.052.433,26 de lei.

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/drumul-de-acces-in-poarta-7-a-portului-constanta-aproape-finalizat-galerie-foto-video-704946.html

 

Navele care transportă mărfuri ce nu necesită condiții speciale de încărcare sau descărcare vor putea acosta la cheiuri amenajate în amontele râului Prut, în afara Portului Giurgiulești.

Navele care transportă mărfuri ce nu necesită condiții speciale de încărcare sau descărcare vor putea acosta la cheiuri amenajate în amontele râului Prut, în afara Portului Giurgiulești. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat astăzi la ședința Guvernului, chiar înainte de a fi dezbătută moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului de miniștri.

Au fost aprobate condițiile de amenajare și regulamentul de funcționare a unor cheiuri temporare și edificii aferente pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova. Acestea vor fi construite de agenți economici, fără implicarea resurselor financiare din partea statului.

Astfel, Portul Giurgiulești nu va mai deține monopolul, iar zeci de nave care transportă grâne, nisip, criblură sau altă marfă ce nu necesită condiții speciale costisitoare de încărcare/descărcare vor putea beneficia de serviciile unor cheiuri temporare, fără a-și aștepta rândul în Portul Giurgiulești.

Autorii proiectului susțin că tot mai mulți agenți economici din Republica Moldova apelează la transportul naval al mărfurilor, dar capacitățile portuare existente la Giurgiulești nu permit deservirea tuturor doritorilor din motivul insuficienței infrastructurii specializate.

„Din acest motiv, navele maritime sunt nevoite se staționeze la rada portuară în așteptarea eliberării cheiului din port care este ocupat de nave fluviale ce transporta mărfuri în vrac și descărcarea cărora este cu mult mai lentă în comparație cu cele specializate”, se spune în nota informativă a proiectului aprobat de Guvern.

În practica internațională de exploatare a transportului naval sunt utilizate cheiurile neamenajate pe căile navigabile interne și au un impact pozitiv asupra dezvoltării ramurii și măririi fluxului de mărfuri transportate pe cale navală.

Anterior, Igor Dodon a declarat într-un interviu că proprietarii Portului Giurgiulești ar fi în căutare de parteneri pentru dezvoltarea afacerii. „Cred că apariția unui investitor rus acolo, în viitorul apropiat, este destul de reală”, a spus președintele.

Vom scăpa și de monopolul din Portul Giurgiulești? Proiectul aprobat de Guvern pe ultima sută de metri

 

Economie

14.11.2019

 

Bank of China își va începe operațiunile din România în decembrie, a anunțat Guvernatorul BNR Mugur Isărescu în timpul unui discurs ținut cu ocazia aniversării a 70 de ani de relații bilaterale România – Republica Populară Chineză. ”Înființarea pe teritoriul României de către Bank of China a unei sucursale, ce preconizează să desfășoare operațiuni din luna decembrie a acestui an este rezultatul firesc al acestor evoluții pozitive. Doresc să remarc prezența domnului Guo Lixin, director general al acestei sucursale, căruia îi urez succes în activitate”, a spus Isărescu.

Bank of China, una dintre cele mai mari din lume, a notificat la începutul acestui an Banca Centrală a României privitor la intenția de a furniza servicii în mod direct pe teritoriul României.

La începutul lunii martie 2019, Guvernatorul Isărescu fusese în China unde s-a întâlnit cu conducerea Bank of China şi cu cea a Asian International Infrastructure Bank.

Bank of China, fondată în 1912, este una dintre cele mai mari bănci din China, cu active de aproape 3.000 miliarde dolari (locul 4 în lume) și peste 300.000 de angajați la nivel global.

https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-23488235-isarescu-bank-china-preconizeaza-desfasoare-operatiuni-romania-din-luna-decembrie-acestui.htm

 

13.11.2019

 

Rolul Europei ca destinaţie de ultimă instanţă pentru gazele naturale lichefiate pe care traderii nu le pot vinde în altă pare se apropie probabil de limită, scrie Bloomberg.
Cu site-urile de stocare pline şi cu o iarnă anunţată a fi blândă, temerile privitoare la volumul pe care terminalele şi reţelele de conducte ale regiunii îl mai poate administra sunt în creştere.
Cererea modestă din Asia şi creşterea livrărilor din SUA şi Rusia pun capacitatea Europei de a absorbi gaze sub presiuni mai mari ca niciodată.

https://www.zf.ro/companii/energie/europa-are-prea-multe-gaze-18574103

 

Anul viitor, Bulgaria va putea spune că şi-a câştigat independenţa în sectorul gazelor, a anunţat premierul bulgar Boiko Borissov, inspectând progresul lucrărilor de construire a interconectorului Grecia-Bulgaria (IGB), relatează Euractiv.

Borissov a adăugat că ruta va fi finalizată înainte de termen.

În prezent, Rusia este complet dependentă de gazele ruseşti.

Ţara va putea importa gaze azere din TAP, dar şi din terminalul grec de GNL Revithoussa.

https://www.zf.ro/companii/energie/bulgaria-anunta-ca-nu-va-mai-depinde-de-rusia-pentru-gaze-din-2020-18574084