Guvernul României - Ordonanţă de urgenţă nr. 42/2020 din 02 aprilie 2020

Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

În vigoare de la 04 aprilie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 04 aprilie 2020. Formă aplicabilă la 21 mai 2020.

    În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgenţă severă de sănătate publică pentru cetăţeni şi entităţile economice, cu infecţii în toate statele membre ale Uniunii Europene. Este, de asemenea, un şoc major atât pentru economiile globale, cât şi pentru economia naţională. Creşterea reală a PIB în 2020 ar putea înregistra o evoluţie negativă, ca urmare a izbucnirii COVID-19, iar adoptarea unor măsuri de natură economică de către statele membre ale Uniunii Europene reprezintă acţiuni esenţiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei. 
    În circumstanţele excepţionale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt şi mediu poate afecta grav situaţia economică a multor întreprinderi sănătoase şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând supravieţuirea acestora. 
    Luând în considerare cele menţionate anterior, se impune o acţiune decisivă şi cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidităţii IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19. 
    Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal bugetare a fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea corelării facilităţilor oferite de acest program cu necesităţile economiei actuale aflate sub influenţa efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2. 
    Prin Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19 au fost menţionate principalele măsuri pe care statele membre le pot adopta în vederea susţinerii activităţii economice. 
    Deoarece facilităţile oferite prin programul IMM INVEST ROMÂNIA trebuie să respecte prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, 
    în lipsa acordării măsurilor prevăzute de schema de ajutor de stat, IMM-urile sunt în imposibilitatea de a accesa finanţare de la bănci în condiţii preferenţiale care le va asigura continuarea activităţii şi plata personalului angajat pe perioada pandemiei până la 31 decembrie 2020. 
    Consecinţele neadoptării acestor măsuri vor fi eliminarea de pe piaţă a unui număr semnificativ de întreprinderi mici şi mijlocii din toate sectoarele de activitate din România şi apariţia unor efecte sociale deosebit de importante, respectiv disponibilizarea unei mase semnificative a salariaţilor din România care în prezent sunt angajaţi în întreprinderile mici şi mijlocii. 
    Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activităţii economice şi întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, 
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

   Art. I. -   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre: 
   (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate; sau 
   (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau 
   (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni." 
   2. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre: 
   (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate; sau 
   (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau 
   (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni." 
   3. La articolul 1, alineatele (32) şi (33) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    (32) Pentru creditele prevăzute la alin. (3) lit. b), Ministerul Finanţelor Publice subvenţionează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în procent de 100% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program. 
   (33) Perioada de subvenţionare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a prezente ordonanţe de urgenţă şi până la 31 decembrie 2020. Subvenţionarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare." 
   4. La articolul 1, după alineatul (33) se introduce un nou alineat, alineatul (34), cu următorul cuprins: 
    (34) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat prevăzute la alin (3) lit. a) şi b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului, nu poate depăşi 10.000.000 lei, în limita valorii cea mai mare dintre cele menţionate la art. 1 alin. (3) lit. a) pct. i), ii) şi iii)." 
   5. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea cu următorul cuprins: 
    c) comision de risc - suma datorată Ministerului Finanţelor Publice de beneficiarul garanţiei, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul programului. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat. După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, IMM-urile care contractează credite în cadrul programului datorează Ministerului Finanţelor Publice comision de risc. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice." 
   6. La articolul 2, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    i) garanţii colaterale - garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;". 
   7. La articolul 3 alineatul (1), literele c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; 
   d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.; . . . . . . . . . . 
   f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;". 
   8. La articolul 3 alineatul (1) se introduce litera i), având următorul cuprins: 
    i) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activităţii curente a acesteia." 
   9. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    (3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie." 
   10. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    Art. 5. -   (1) Mecanismul de acordare a garanţiilor prevăzute la art. 1 se derulează cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, prevăzută în art. II." 
   11. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    (2) Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă." 
   12. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    a) ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi;". 
   13. La articolul 8 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    b) ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi;". 
   Art. II. -   În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu următorul cuprins: 
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale 

   Art. 1. -   (1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susţinerea IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. 
   (2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, şi se vor acorda după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene. 

CAPITOLUL II
Forma ajutorului 

   II.1. Ajutor de stat sub forma de garanţii pentru împrumuturi 
   Art. 2. -   (1) În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă garanţii de 80% sau 90% din valoarea finanţării în conformitate cu art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017. 
   (2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre: 
   (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau 
   (ii) 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau 
   (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni. 
   (3) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea maximă a creditului/liniei de credit pentru microîntreprinderi nu poate depăşi 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre: 
   (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau 
   (ii) 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau 
   (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni. 
   (4) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate depăşi 10.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiţii, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre: 
   (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau 
   (ii) 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau 
   (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni. 
   (5) Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiţii, fără posibilitate de prelungire, şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste credite/linii de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni. 
   (6) Durata garanţiilor acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate depăşi 6 ani. 
   (7) Pentru garanţiile acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se percep comisioane de risc, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE- Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020. 
   (8) Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanţelor Publice, iar Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM, îi sunt delegate atribuţiile de administrare a schemei. 
   II.2. Ajutor de stat sub forma de grant 
   Art. 3. -   (1) IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere. 
   (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare. 
   (3) Se poate acorda ajutor de stat IMM-urilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole cu condiţia ca ajutorul de stat să nu fie transferat parţial sau total către producători primari, iar cuantumul ajutorului să nu se stabilească pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză. 
   (4) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii se aplică următoarele condiţii: 
   a) ajutorul nu depăşeşte 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe; 
   b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă; 
   c) ajutorul acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menţionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) - (k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii; 
   d) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil. 
   (5) FNGCIMM este administratorul acestei măsuri de ajutor de stat. 

CAPITOLUL III
Domeniul de aplicare 

   Art. 4. -   Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor declarate neeligibile potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, atât criteriile de eligibilitate prevăzute în art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cât şi următoarele criterii de eligibilitate: 
   a) sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 lit. a) şi art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 
   b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; 
   c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile; 
   d) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19; 
   e) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activităţii curente a acesteia. 

CAPITOLUL IV
Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari 

   Art. 5. -   (1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit scrisori de garanţie/acorduri de finanţare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 2 şi 3, este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii conform art. 1 alin. (33) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (2) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale şi se virează lunar în contul FNGCIMM, pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere. 
   (3) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei, echivalent în lei al sumei de aproximativ 161 milioane euro, aferent măsurilor prevăzute la Capitolul II.2. 
   (4) Plafonul maxim de garantare aferent măsurilor din Capitolul II. aproximativ 3,1 miliarde euro. 
   (5) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 40.000 de beneficiari. 

CAPITOLUL V
Cheltuieli eligibile şi modalitatea de acordare a ajutorului de stat 

   Art. 6. -   Procedura de acordare a garanţiilor de stat în proporţie de cel mult 80% sau 90% aferente creditelor, a grantului de la art. 3 şi plata ajutoarelor de stat sub formă de grant se aprobă Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST România. 

CAPITOLUL VI
Dispoziţii privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea 

   Art. 7. -   (1) FNGCIMM are obligaţia să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. 
   (2) FNGCIMM trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. FNGCIMM are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei. 
   (3) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate. 
   (4) FNGCIMM, în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu atribuţii delegate de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. 
   (5) FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat. 

CAPITOLUL VII
Controlul beneficiarilor schemei şi recuperarea ajutorului de stat 

   Art. 8. -   (1) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face de către FNGCIMM, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM. 
   (2) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme. 
   (3) În situaţia în care FNGCIMM constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale Acordului de finanţare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare." 
   Art. III. -   Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prezentei scheme de ajutor de stat nu îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014. 


PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cîţu
Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu

    Bucureşti, 2 aprilie 2020. 
    Nr. 42.