Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor - Ordin nr. 991/2020 din 19 mai 2020

Ordinul nr. 991/2020 pentru stabilirea porturilor şi a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime este obligatoriu şi a modului de derulare a acestui serviciu 

În vigoare de la 01 ianuarie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 22 mai 2020. Formă aplicabilă la 01 ianuarie 2021.

    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 352/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor comune privind transparenţa financiară a porturilor, 
    în conformitate cu prevederile art. 49, art. 50 alin. (1) lit. a), precum şi ale art. 51 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 50 alin. (6) şi art. 51 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) lit. A pct. 44, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, 

    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite prezentul ordin. 

   Art. 1. -   (1) Se instituie obligativitatea efectuării serviciului de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime în porturile aflate în administrarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. 
   (2) Pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime este obligatoriu în următoarele situaţii: 
   a) intrarea/ieşirea în/din porturi; 
   b) tranzitarea acvatoriilor portuare spre/dinspre şantierele navale; 
   c) tranzitarea acvatoriilor portuare pentru intrarea/ieşirea în/din canalele navigabile conectate la porturi; 
   d) manevrele între danele aceluiaşi port; 
   e) manevrele între radele interioare şi danele aceluiaşi port. 
   (3) Serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime prevăzut la alin. (1) se asigură prin corpul propriu de piloţi ai Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. 
   Art. 2. -   Pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime pe canalele navigabile Dunăre-Marea Neagră şi Poarta Albă- Midia-Năvodari şi la intrarea/ieşirea din porturile situate pe acestea, precum şi între danele aceluiaşi port sunt servicii obligatorii şi se asigură prin corpul propriu de piloţi ai Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. 
   Art. 3. -   (1) Serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi Brăila, manevrele de intrare/ieşire în/din porturile Sulina, Tulcea, Galaţi şi Brăila, precum şi pilotajul în aceste porturi sunt servicii obligatorii şi se asigură de către Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi. 
   (2) Serviciul de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime prevăzut la alin. (1) se desfăşoară, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Belgrad din 1948 privind regimul navigaţiei pe Dunăre, prin corpul propriu de piloţi ai Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi. 
   Art. 4. -   Până la data de 31 decembrie 2020, administraţiile portuare şi/sau de cale navigabilă prevăzute la art. 1-3 trebuie să organizeze corpul propriu de piloţi şi să ia toate măsurile necesare din punct de vedere financiar, organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea serviciului de pilotaj, potrivit legii. 
   Art. 5. -   Prevederile prezentului ordin nu se aplică: 
   a) navelor militare; 
   b) navelor tehnice portuare; 
   c) navelor de pescuit costier cu zonă de navigaţie de până la 50 Mm faţă de coastă; 
   d) ambarcaţiunilor de agrement astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 464/2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice; 
   e) navelor din dotarea Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Române, Autorităţii Naţionale a Vămilor, Autorităţii Navale Române şi Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi; 
   f) porturilor militare şi zonelor în care se desfăşoară în exclusivitate activităţi militare, de ordine publică şi securitate naţională. 
   Art. 6. -   Autoritatea Navală Română supraveghează şi controlează modul de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime şi fluviomaritime, pentru a constata dacă sunt respectate prevederile prezentului ordin şi dacă acest serviciu este efectuat în conformitate cu reglementările în vigoare privind siguranţa navigaţiei şi protecţia mediului. 
   Art. 7. -   Contravenţiile la prevederile prezentului ordin sunt stabilite conform legislaţiei în vigoare. 
   Art. 8. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: 
   a) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 635/2010 pentru stabilirea porturilor, a căilor navigabile interioare, a zonelor sau porţiunilor din aceste zone, precum şi a categoriilor de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 19 august 2010; 
   b) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 19 iunie 2012, cu modificările ulterioare; 
   c) Ordinul ministrului transporturilor nr. 547/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 14 mai 2014. 
   Art. 9. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. 

Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 19 mai 2020. 
    Nr. 991.